Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 31. 1. do 7. 2. 2021 - 05. týden

NEDĚLE 31. 1. 2021 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Svaté přijímání (7:00; 7:15; 7:30; 7:45)
08:30 Kostel za * a + rodiny Lednickou, Šmigurovu, Čevelovu a +++
08:30 Kostel za rodiny Keprtovu a Gerychovu
08:30 Kostel za * a + rodinu Wygrysovou
08:30 Kostel za + Věru Hlaváčkovou a * a + rodinu
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
PONDĚLÍ 1. 2. 2021 PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče z obou stran, za dar víry pro rodinu Sušánkovu, Blažkovu, za duše v očisti a nenarozené děti
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 2. 2. 2021 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
06:30 Kostel za + pana Mikla, + Vlaďku Petrželkovou, + Jarmilu Juřenovou a za jejich * rodiny
18:30 Kostel za dar života P. Ivana Fišara
STŘEDA 3. 2. 2021 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + rodiny Svobodovu, Morbicerovu a + Marii Hlaváčovou
12:00 Kostel pohřeb: Pleca Josef (1949)
18:30 Kostel za * a + rodinu Strakovu a Janásovu
ČTVRTEK 4. 2. 2021 ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE
18:30 Kostel za všechny kněze, se kterými jsme se na životní cestě setkali, a za nová kněžská povolání
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE
PÁTEK 5. 2. 2021 PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
13:00 Kostel pohřeb: Zahradníková Marie (1925)
18:30 Kostel za + Františka Patáka, + rodiče a * rodinu
SOBOTA 6. 2. 2021 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za živé a + členy společenství Živý růženec | pomazání nemocných
08:00 Kostel za nemocné | pomazání nemocných
18:30 Kostel za farníky
18:30 Kostel za + manžela, + rodiče Ďurčovy a Holíkovy a za duše v očistci | pomazání nemocných
NEDĚLE 7. 2. 2021 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Svaté přijímání (7:00; 7:15; 7:30; 7:45)
08:30 Kostel za + Františku a Oldřicha Malého, syna Pavla a * rodinu
08:30 Kostel za * a + rodiny Holíkovu, Kvasnicovu, Olšanovu a na poděkování za 70 let života
08:30 Kostel za + P. Antonína Mikla, jeho + rodiče a  sourozence a * rodinu
08:30 Kostel za * a + rodinu Janáčových, Kaňových a Šlosárkových
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)

Hlášení farnosti
31. 1. 2021
4. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

Úterý                 Svátek Uvedení Páně do chrámu

Středa               Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Pátek                 Památka sv. Agáty, panny a mučednice (první pátek v měsíci)

Sobota              Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

Neděle              5. neděle v mezidobí

MŠE SVATÉ

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle v mezidobí – pouze pro ty, kdo mají zapsaný úmysl

8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 7 do 8 h. a od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Pouze ve všední dny – 30 minut před každou mší svatou.

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – V našem kostele je stále možná účast max. 30 lidí.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Větším dárcům nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše dary a jakékoli příspěvky. Díky i všem, kdo se s námi spojili v modlitbě při ekumenické bohoslužbě a Credu za uspořádání nedělní přednášky.

OZNAMUJEME

 • V úterý na svátek Uvedení Páně do chrámu bude i večerní mše sv. v 18.30 h.
 • Ve středu 3. února se uskuteční setkání Pastorační rady.
 • V sobotu 6. února vás zveme na Konferenci 7 vrchů o přinášení evangelia do hlavních oblastí života společnosti. Bližší informace a možnost přihlášení na farních webových stránkách.
 • Při sobotních mších 6. února (6.30, 8 a 18.30 h.) budeme udělovat svátost pomazání nemocných.
 • Kostelníčkova malířská soutěž: Kostelníček povzbuzuje děti ke sbírání kartiček k nedělním evangeliím a zve je do malířské soutěže! Děti, nakreslete sebe jako rytíře nebo princeznu v Božím království a obrázky noste do „svého“ kostela do 7. 2. 2021. V kostele sv. Filipa a Jakuba je pro ně vyhrazeno místo na stolečku, kde si obvykle berete nedělní obrázky. Na zadní stranu obrázku nezapomeňte uvést jméno a kontaktní e-mail. Povídání pro rodiče je na webu farnosti.
 • Nabízíme farníkům, zapojení zvláště rodinám do projektu Farní poklady. Viz webové stránky – farní poklady.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.
 • OTEC IVAN SE V ÚTERÝ 2. ÚNORA DOŽÍVÁ 75. LET. POKUD MU CHCETE PŘISPĚT NA DÁREK - JEDNÁ SE O DOVOLENKOVÝ POBYT PRO NĚJ A NĚKOLIK JEHO SPOLUBRATRŮ KNĚŽÍ - MŮŽETE TAK UDĚLAT DNES NEBO PO CELÝ PŘÍŠTÍ TÝDEN V SAKRISTII NEBO V KANCELÁŘI. JE MOŽNÉ TAKÉ ZASLAT PŘÍSPĚVEK NA BANKOVNÍ ÚČET 166 539 428/0300 S POZNÁMKOU "DAR P. IVANOVI." 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete

přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM

 • Dne února 2021 ve 12 h. přijmou v našem kostele svátost manželství pan Jaroslav Holcman (Zlín) a slečna Kristýna Jeřábková (Zlín).