Farní kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
O místu:

Farní kostel, který tvoří jednu z dominant centra města, je zasvěcen sv. Filipovi a Jakubovi, apoštolům (svátek patronů 3. května).

Kostel sv. Filipa a Jakuba ve ZlíněKostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíněkostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

 
 

 

 

 

Historie kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Původní zlínský kostFel byl postaven v letech 1390 až 1420. Kolem kostela býval nejstarší zlínský hřbitov, na kterém se pochovávalo až do poloviny 18. století. Tehdy funkci hlavního hřbitova převzal hřbitov poblíž Kudlovského potoka. Malý zlínský kostel během svého trvání prodělal mnoho oprav. V druhé polovině 16. století byl rozšířen, z původního kostela zůstala jen gotická klenba v presbytáři. Kostelní věž byla zvýšena, stála vedle kostela, s kterým byla spojena malým klenutým obloukem. Ve věži byly tři zvony.

K podstatným změnám došlo na počátku 19. století. V roce 1800 začala jeho zásadní přestavba. Došlo ke změně jeho orientace otočením ze směru východ - západ do dnešního směru severojižního a k rozšíření chrámové lodi. Tím se věž dostala do středu předního průčelí chrámu, jak je tomu dnes. Přestavba byla dokončena v roce 1807, kdy byl kostel konečně posvěcen.

Při velkém požáru ve Zlíně 19. července 1819 kromě domů na náměstí vyhořel i kostel a farní budova s tehdejšími hospodářskými staveními. Než se provedlo nouzové zastřešení, sloužily se mše svaté jen za pěkného počasí venku na náměstí před sochou sv. Floriána. Místo zvonění se ráno bubnovalo.

Až do roku 1827 byl kostel opatřen jen nouzovou dřevěnou střechou. Oprava kostela byla ukončena až v roce 1830. Kostelní věž z roku 1566 (nejstarší stavební část nynějšího kostela) byla zvýšena a nově pokryta. V interiéru byly přestavěny tři oltáře, kazatelna a křtitelnice, opraveny byly i staré varhany. V roce 1834 byly na věži kostela pořízeny hodiny. Za dalšího velkého požáru města v roce 1849 shořela celá střecha kostela, poškozeny byly zvony, hodiny, fara i hospodářské budovy. Věřící se znovu pustili do obnovy poškozeného kostela. Byly pořízeny tři nové zvony a interiér kostela dostával postupně novou podobu.

Interiér kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Vnitřní pohled kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Mozaika u hlavního oltáře

Původní obraz patronů kostela byl nahrazen velkou mozaikovou dekorací výtvarníka Antonína Kloudy, která pokrývá nejen čelní stěnu, ale táhne se i po obou bočních stěnách. Námětem je život Církve vyjádřený postavami a vztahy těch, kdo byli povoláni jí zvláště sloužit.

Mozaika u hlavního oltáře - čelníPostava Krista v proudu světla stojí jakoby stranou od středu stěny. Po levé straně Krista klečí apoštolové sv. Filip a Jakub Mladší, kteří jsou v té chvíli středem dění. Po levé straně Krista je rovněž postava apoštola, který představuje a přivádí Kristu vyvolené. Na stromě sedí celník Zacheus. Pod skupinami apoštolů jsou dvě postavy klečících rybářů: sv. Petra a sv. Jana. Voda prochází trojúhelníkem skály, jež objasňuje smysl Petrova jména. U Kristových nohou je po levé straně postava dítěte, která má symbolizovat dětskou a opravdovou lásku.

Po pravé Kristově straně stojí dva učedníci vycházející na cestu bez měšce a hole. V dolní části kompozice je klečící sv. Tomáš, který vzdává poctu Spasitelovým ranám. Činnost sv. Jana Křtitele je vyjádřena lasturou a mečem znamenajícími jeho křestní činnost a jeho konec života.

Celá prostřední stěna je založena na kompozici trojúhelníků navázaných na sebe, v nichž je vyjádřen prolínáním světla zdroj, z něhož vzchází Duch Svatý. Ten přilétá shora jako holubice vstříc modrému orlovi - vyjadřuje to vznešenost a statečnost lidské duše toužící vzlétnout vzhůru.

 

Mozaika u hlavního oltáře - vlevoPo pravé straně Krista
jsou na boční stěně popsány zhuštěné historické děje církve ve středověku.
Jsou to postavy světců: sv. Cyrila a Metoděje, sv. Kateřiny Sienské, sv. Dominika, sv. Františka z Assisi, nesoucího podle snu papeže Inocence III. hroutící se budovu Lateránské baziliky, a klečící postava sv. Kláry.

 

Mozaika u hlavního oltáře - vpravoPrůvod po Kristově levici
zahajuje postava Církve, nesoucí Světlo národů (Lumen gentium) současnosti.
Dále je to blahoslavená Matka Tereza ošetřující umírajícího Inda, sv. Jan Bosko s chlapcem z oratoře a skupina, v níž kněz uděluje svátost smíření kajícnici.

 

 

 

Boční oltář Nejsvětější SvátostiMozaika oltáře Nejsvětější Svátosti

Mozaika čerpá svou myšlenku ze Zjevení sv. Jana, kde se mluví o Beránkovi, který stojí jako Zabitý na trůnu, a knize se zlatými pečetěmi. Beránek dává vyvěrat ze své rány sedmi pramenům milostí pro všechny, kdo jdou k němu. Beránek stojí na vysoké skále uprostřed dvanácti pramenů a dvanácti svícnů.

 

 

 

Mariánský oltář

Mozaika oltáře Neposkvrněného Početí Panny Marie

Mozaika má v dolní části výzdoby vymodelován v hlubokém reliéfu srpek měsíce, který je zároveň páskou držící pohromadě stonky růži. Pod měsícem i těsně nad ním je neorganizovaná hmota světla, z níž se zvedají k Panně Marii prázdné ruce, ale jedny z nich mají kytičku modrých květů. Nad rukama je hlava Panny Marie a pod ní je z bílého kamene vyloženo její Srdce, které se přibližuje k prosícím rukám. Nad její hlavou je trojitý plamen, symbol Nejsvětější Trojice, vyjadřující poslání Panny Marie přivádět člověka k Bohu.

 

 

KřížZávěsný kříž nad oltářem

Mozaiky jsou doplněny závěsným křížem vyrobeným technikou leptu pískem z transparentní mozaiky v Železném Brodě.

 

 

 

 

Stropní malby

Malby pocházejí z roku 1904 a jsou od akademického malíře Smidta z Vídně. Byly renovovány v letech 1935 a 1970.

Představují podle seskupení:

 • Poslední večeři Páně
 • Zvěstování Panně Marii
 • Ježíše s apoštoly
 • Apokalyptický výjev Posledního soudu
 • Sv. Cyrila a Metoděj na Moravě
 • Sv. Cecílii, patronku hudebníků

Stropní malba - Poslední večeře Páně Stropní malba - Ježíš s apoštoly Stropní malba - Zvěstování Panně Marii Stropní malba - Apokalyptický výjev Posledního souduStropní malba - Sv. Cyril a Metoděj na Moravě Stropní malba - Sv. Cecílie, patronka hudebníků

Okna s obrazy národních světců

Vitráže byly pořízeny v roce 1918:

 • sv. Vojtěch
 • sv. Jan Nepomucký
 • sv. Ludmila
 • sv. Anežka
 • sv. Jan Sarkander
 • sv. Václav
 • sv. Cyril
 • sv. Metoděj

vitráž - svatý Vojtěch vitráž - svatý Jan Nepomucký vitráž - svatá Ludmila vitráž - svatá Anežka vitráž - svatý Jan Sarkander vitráž - svatý Václav vitráž - svatý Cyril vitráž - svatý Metoděj

Sochy v kostele

 • sv. Leopold
 • sv. Terezie z Lisieux
 • sv. Anna
 • sv. Josef
 • sv. František z Assisi
 • Božské Srdce Páně
 • sv. Antonín Paduánský
 • sv. Juda Tadeáš

socha - svatý Leopold socha - svatá Terezie z Lisieux socha - svatá Anna socha - svatý Josef socha - svatý František z Assisi socha - Božské Srdce Páně socha - svatý Antonín Paduánský socha - svatý Juda Tadeáš

Lurdská kaple

Lurdská kapleKaple zasvěcená Panně Marii Lurdské má v naší farnosti zvláštní úctu. Snad každý návštěvník kostela se zde zastaví a není výjimkou, že k nohám Panny Marie složí kytici květin.

 

 

 

Kaple nad sakristií

Pokud by mělo zájem nějaké společenství se modlit v této kapli, obraťte se na některého z kněží.

Kaple nad sakristií Kaple nad sakristií

Křížová cesta

Křížová cesta - 1. zastavení - Soud1. SOUD

Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost.

Učíš mě snášet i to, co se mi zdá nezasloužené.

  

 

Křížová cesta - 2. zastavení - Kříž2. KŘÍŽ

Pane, bereš na ramena kříž.

Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou nevyhnutelná.

 

 

Křížová cesta - 3. zastavení - Pád3. PÁD

Ježíši, padáš. A vstáváš.

Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly.

 

 

Křížová cesta - 4. zastavení - Maria4. MARIA

Ježíši, opouštíš svoji Matku.

Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.

 

 

Křížová cesta - 5. zastavení - Šimon5. ŠIMON

Šimon Ti pomáhá.

Dej, ať se nikdy nevyhýbám možnosti pomáhat Ti ve svých bližních.

 

 

Křížová cesta - 6. zastavení - Veronika6. VERONIKA

Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku.

Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi prokáží i sebemenší službu.

 

 

Křížová cesta - 7. zastavení - Druhý pád7. DRUHÝ PÁD

Padáš za ty, kteří Tě vedou na popravu.

Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří činí zlo.

 

 

Křížová cesta - 8. zastavení - Ženy8. ŽENY

I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš.

I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému povolání.

 

 

Křížová cesta - 9. zastavení - Třetí pád9. TŘETÍ PÁD

Potřetí padáš a vstáváš.

Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych vstal.

 

 

Křížová cesta - 10. zastavení - Vyvsvlékání ze šatů10. VYSVLÉKÁNÍ ZE ŠATŮ

Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení.

Dej, ať si vždy vzpomenu na Tebe, když mě budou tupit.

 

 

Křížová cesta - 11. zastavení - Přibíjení11. PŘIBÍJENÍ

Znemožnili Ti každý pohyb, ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle.

Dej, abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání.

 

 

Křížová cesta - 12. zastavení - Smrt12. SMRT

Nikdo Ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky.

Dej, abych byl člověkem oběti. Z lásky.

 

 

Křížová cesta - 13. zastavení - Snímání13. SNÍMÁNÍ

Matka bere do náruče Tvoje mrtvé tělo.

Matko, vezmi mne do náruče nyní i v hodině smrti.

 

 

Křížová cesta - 14. zastavení - Hrob14. HROB

Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi, Pane, a žiješ.

Ježíši, dej, ať s Tebou zemřeme a s Tebou věčně žijeme. Amen.

 

Zvony kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Historie zvonů kostela

Od konce roku 2005 jsme se snažili o obnovu zvonů, zvonové stolice a podlahy pod ní. Konstrukce byla v havarijním stavu. Proto byla odborníky z Národního památkového ústavu navržena repase zvonové stolice, výměna a zdvojení nosných trámů pod zvonovou stolicí. Diecézní kolaudátor zvonů posoudil zvony z hlediska čistoty tónu a navrhl ponechat pouze jeden železný zvon a soustavu zvonů doplnit dvěma novými ze zvonoviny tak, aby došlo ke zvukovému souznění. Železné zvony jsou v současné době raritou a byly vyráběny po válce, kdy nebyl dostatek kvalitní zvonoviny. Na podzim roku 2008 byla dokončena oprava zvonové stolice. Ze stávajících zvonů byl ponechán pouze největší zvon uprostřed a zbývající tři zvony byly umístěny ve věži kostela na památku. Do nové soustavy zvonů byly navrženy další dva nové zvony ze zvonoviny CuSn22 tak, aby došlo k souznění se stávajícím železným zvonem g1. Soustava zvonů je (při pohledu na stolici) f1 - g1 - b1.

Větší bronzový zvon (ruční zvonění nad schody k hodinám) Nemá svého patrona. Průměr věnce 530mm a jeho hmotnost je 60 kg. Nápis na zvonu je latinský a praví: „Sláva na výsostech Bohu" Odlit v Olomouci 1847.
Dva nejstarší bronzové zvony se nám zázrakem dochovaly od dob posledního požáru a ani za války nebyly zkonfiskovány. Zajímavostí je, že v roce 1920 se oba železné zvony pořídily za 26 000 Kč. (10 000 Kčs vybrali farníci, 8 000 Kčs daroval Tomáš Baťa, zlínští krajané z Ameriky poslali 1 200 Kčs a majitel panství Haupt přispěl 1 000 Kčs).

Menší ocelový zvon (podesta hodinového stroje)
Jeho patronem je Panna Maria. V průměru má věnec 1 165 mm a váží 1 300 kg. Zdobí ho nápis: „Maria vítězná ochrano Moravy, oroduj za nás - zvon tento zbudovali farníci zlínští léta Páně 1920. Daroval Tomáš Baťa".

Malý bronzový zvon (ruční zvonění nad schody k hodinám)
Jeho patronem je Panna Maria a sv. Florian. Průměr věnce 364 mm. Váha 30 kg. Na zvonu je latinsky napsán zvonař - p. Straub z Olomouce Anno Domini 1851.

Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Staré zvony v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Nové zvony kostela

Velký ocelový zvon g1 Sv. Filip a Jakub (uprostřed zvonové stolice - odbíjí celé hodiny)
Je zasvěcený patronům naší farnosti. Průměr věnce je 1370 mm a váha 2100 kg. Na zvonu je napsáno: „Svatý Filipe s Jakubem opatruj nás před ohněm, též v bouři, krupobití rač s bratrem svým nás chrániti - zvon tento zbudovali farníci zlínští léta Páně 1920". Renovací prošel během oprav na podzim roku 2008.

Zvon nový f1 Sv. Cyril a Metoděj (vlevo na zvonové stolici)
Průměr věnce : 1150 mm, Váha : 930 kg, zvonovina CuSn22
Na zvonu 3 zobrazení:
1. zobrazení/reliéf: Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Vítá je Rostislav, velkomoravský kníže (má na hlavě korunu),
Text pod reliéfem: ZAZNĚLO NÁM SLOVO PRAVDY VĚČNÉ ÚSTY SOLUŇANŮ PŘED VĚKY
2. zobrazení/reliéf: Křest knížete Bořivoje Metodějem za přítomnosti knížete Svatopluka, nástupce knížete Rostislava. Bořivoj, manžel Ludmily, přijel na Velehrad a byl mu nabídnut křest Svatoplukem a Metodějem (Bořivoj v knížecím plášťi, je odložena jeho koruna na polštář, který drží postava chlapce).
3. zobrazení/reliéf: Cyril a Metoděj stojí vedle sebe, mezi nimi dvojramenný kříž.
Text pod reliéfem: SVATÝ CYRILE A METODĚJI, VYPROŠUJTE NÁM VĚRNOST BOHU A CÍRKVI
Text ostatní: ZLÍN LÉTA PÁNĚ 2008, ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 2008. Text věnování: KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ VĚNOVALI dále jsou uvedena jména dárců, mimo jiného také Město Zlín.

Zvon nový b1 Sv. Zdislava (vpravo na zvonové stolici - odbíjí čtvrtky hodin)
Průměr věnce : 850 mm, Váha : 345 kg, zvonovina CuSn22
Na zvonu 3 zobrazení:
1. zobrazení/reliéf: Svatá Zdislava matka a čtyři děti
Text pod reliéfem: SVATÁ ZDISLAVO, PŘIMLOUVEJ SE ZA NAŠE RODINY
2. zobrazení/reliéf: Svatá Zdislava s modelem kostela v ruce
Text pod reliéfem: BUDUJ SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE
3. zobrazení/reliéf: Svatá Zdislava pomocnice potřebným
Text pod reliéfem: LÁMEJ CHLÉB LAČNÝM
Text ostatní:
ZLÍN LÉTA PÁNĚ 2008, ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 2008
Text věnování: KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ VĚNOVALI dále jsou uvedena jména dárců.

Nový zvon - sv. Cyril a Metoděj Nový zvon - sv. Zdislava Nové zvony Nové zvony Nové zvony Nové zvony

 

Nejbližší události v místě (rozmezí od 21.7. do 31.7.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
21.7.
07:00 Mše svatá

na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o klidné stáří a šťastnou hodinu smrti bro bratra

08:30 Mše svatá za + Aloise Štěpána, manželku a * rodinu
10:00 Mše svatá

na poděkování za dar 50 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

17:00 Mše svatá

mše sv. - tábor v Lidečku

18:30 Mše svatá

za farníky a dárce na potřeby farnosti

pondělí
22.7.
06:30 Mše svatá za obrácení rodiny
18:30 Mše svatá

na úmysly Komunity Cenacolo

úterý
23.7.
06:30 Mše svatá

za rodinu Hnilicovu a Motalíkovu

středa
24.7.
06:30 Mše svatá za dceru Kristýnu
18:30 Mše svatá

za + manžele Vlastu a Jana Kolajovy a * rodinu

čtvrtek
25.7.
06:30 Mše svatá za syna Kryštofa
18:30 Mše svatá za * a + rodinu Strakovu a Janásovu.
pátek
26.7.
06:30 Mše svatá za + Marii Novosadovou a + švagrovou Janu a +++
11:00 Mše svatá, Pohřeb

Pohřeb: Mgr. Věra Pospíšilová (1942)

18:30 Mše svatá

za dar víry pro vnuky Jakuba a Pavla Šafránkovy s prosbou o ochranu Panny Marie

sobota
27.7.
06:30 Mše svatá za + Žofii a Františka Schneiderovy
18:30 Mše svatá

za * a + rodinu Novotných a Gajdošíkovou

neděle
28.7.
07:00 Mše svatá

za farníky a dárce na potřeby farnosti

08:30 Mše svatá

za +Olgu Moravcovou a za +Emilii Procházkovou a jejich *rodiny

10:00 Mše svatá

za + rodiče Perutkovy a Pechancovy a za + Katku s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

18:30 Mše svatá

za + Františka Zbořila a jeho rodiče, za + rodiče Váňovy a * rodinu

pondělí
29.7.
06:30 Mše svatá Na úmysl dárce
18:30 Mše svatá

na úmysly Komunity Cenacolo

úterý
30.7.
06:30 Mše svatá

na poděkování za 80 let života, za děti a vnoučata a +++

středa
31.7.
06:30 Mše svatá na poděkování za dar křtu Gabriely a Tomáše Keprtových, s prosbou o daru Dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie do dalších let
18:30 Mše svatá za * a + rodinu Češkovu

Místo uskutečnění

49.2247503N, 17.6682192E

Sdílejte info