Farní časopis

Farní časopis

Život (zlínských) farností je čtrnáctideník, který vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín ve spolupráci s farností Panny Marie Pomocnice křesťanů Zlín.

CHARAKTERISTIKA ZPRAVODAJE

 • Vychází pravidelně každé dva týdny s výjimkou letních prázdnin (jednou za měsíc) a přelomu roku (asi tři týdny) – obvykle 22 čísel za rok.
 • Náklad je 1 500 kusů (1 100 ks dostává farnost FaJ, 400 ks dostává farnost PMPk) a je určen pro vnitřní potřebu farností.
 • Rozsah (počet stran) bývá podle počtu uveřejněných článků (průměrně 16 stran, občas 12 nebo 20 stran, výjimečně 24 stran), maximální počet znaků na jednu stranu je 2300 (včetně mezer).
 • Redakční rada: P. Kamil Obr, P. Dan Žůrek, Ondřej Jakubíček.
 • Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno zaslat na e-mail zivotfarnosti@volny.cz nebo vhodit na faře do schránky označené Život farností. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů. Při výběru dává přednost textům stručným.

OBSAH ŽIVOTA FARNOSTÍ

 •  
  Při výběru upřednostňujeme články
  • Přednost mají články týkající se naší farnosti.
  • Přednost mají také články stručné a věcné.
  • Otiskovány bývají také pastýřské listy olomouckého arcibiskupa a papežské listy.
 •  
  Úprava článků
  • Články bývají publikovány v jednotné úpravě.
  • Pokud je třeba článek krátit z důvodu velkého rozsahu (nedostatek místa), pak se vypouštějí části, které neovlivní podstatu článku.
  • Redakce upravuje stylizaci věty, je-li neúplná nebo nedává-li smysl, rovněž opravuje pravopisné chyby.
  • Každý článek je podepsaný (jméno a příjmení, bez titulů).
 •  
  Neuveřejňujeme
  • Anonymy.
  • Články, jejichž autor si nepřeje být jmenován.
  • Polemiky.
  • Články s nepravdivými informacemi nebo informacemi, jejichž správnost nelze ověřit.
  • Články politických stran.
  • Články, u nichž si autor nepřeje, aby se do nich jakkoli zasahovalo (opravy chyb, případné krácení, formátování textu).
  • Články netýkající se přímo naší farnosti, děkanátu či diecéze.
 •  
  Co má obsahovat článek
  • Předmět – o co se jedná, případně vysvětlení (např. Kurzy Alfa, které tvoří série promluv na klíčová témata související s křesťanskou vírou).
  • Přesné datum nejlépe doplněné o den v týdnu (např. ve středu 2. října).
  • Jména alespoň na začátku uvádět celá i s tituly, případě funkcemi (např. olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner).
  • Jednoznačné místo a čas konání i další termíny (přihlášky, uzávěrky).
  • Případné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, internetová stránka).
  • Podpis autora (totéž u případné připojené fotografie).
 •  
  Hlasy a ohlasy – články o proběhlých akcích
  • Tyto články mohou být také povzbuzením pro ty, kteří se váhali účastnit.
  • Posílat co nejdříve po zakončení akce (např. nevhodné během Vánoc psát o letních prázdninách).
  • Vhodné je přímo na akci pověřit konkrétního účastníka o napsání článku (popř. zaslání fotografie) do určitého data.
  • V textu se vyhýbat rozvláčným popisům a všemožným výčtům.
 •  
  V jaké podobě předávat článek
  • Elektronicky bez úprav a formátování, které budou pro další použití odstraněny (e-mail: zivotfarnosti@volny.cz).
  • Písemně nejlépe ve farní kanceláři.
  • Články psát nebo upravit pro ŽF, nikoli jako obecnou informaci pro různé „použití“ nebo již hotový leták.
  • Fotografie posílat zvlášť (nevkládat přímo do dokumentu).
 •  
  Fotografie
  • Články o proběhlých akcích je vhodné doplnit fotografií (lépe dvě nebo tři na výběr).
  • Fotografie mají svého autora, kterého je vhodné uvádět.
  • Fotografie zaslat v originálu – úpravy většinou poškodí kvalitu snímku (jsou obvykle pro tisk malé).
  • Pokud není snímek vypovídající, je vhodné uvést krátkou popisku.