Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 1. do 2. 2. 2020 - 05. týden

NEDĚLE 26. 1. 2020 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:00 Kostel Za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel Za + JUDr. Josefa Němečka, jeho + syna Johna a * rodinu
10:00 Kostel Za * a + rodinu Chudárkovu, Juříkovu a Křížovu a duše v očistci
11:30 Kostel Za * a + farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za * a + rodinu Červenkovu a Schneiderovu
PONDĚLÍ 27. 1. 2020 SV. ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY
06:30 Kostel Za + Annu Pekárkovou, rodiče a bratry P. Josefa a Bedřicha
18:30 Kostel Za + Jaroslava Jančíka a za fakultu humanitních studií
ÚTERÝ 28. 1. 2020 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
STŘEDA 29. 1. 2020 STŘEDA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za * a + rodinu Pavelcovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
18:30 Kostel Za * a + rodiny
ČTVRTEK 30. 1. 2020 ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za + dceru Jitku Ptáčkovou a za * rodinu Ptáčkovu
18:30 Kostel Za zemřelé
PÁTEK 31. 1. 2020 PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
06:30 Kostel Na poděkování za život syna Tomáše, s prosbou o Boží požehnání v jeho pracovním, osobním a společenském životě
18:30 Kostel Za * a + rodinu Jiříkovskou, Dlabačovu a Zezulkovu
SOBOTA 1. 2. 2020 SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za ty kteří se starají a starali o úklid, výzdobu kostela, praní a žehlení kostelního prádla
18:30 Kostel Za * a + rodinu Faldíkovu
NEDĚLE 2. 2. 2020 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za + Petra Moravce a za * rodinu
08:30 Kostel Za * a + rodinu Věrných
10:00 Kostel Za + manžele Mitáčkovy a rodiče, + manžele Dvorské, manžele Hamerníkovy a + Jaroslava Nováka a * rodinu Dvorských
11:30 Kostel Za + Helenu Máčalovou, za + rodiče Máčalovy a Mikuláškovy a za * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za * a + farníky

Děkujeme:

  • Děkujeme za vaši účast na Ekumenické bohoslužbě minulou neděli.

 

Oznamujeme:

  • Dnes prožíváme nový svátek: Neděli Božího slova a u příležitosti šestnástistého výročí od úmrtí sv. Jeronýma, velkého překladatele Bible, také Rok Božího slova. Při této příležitosti bude vzadu v kostele až do září vystavena kniha evangelia sv. Matouše s možností do ní kdykoli nahlédnout a povzbudit se Božím slovem. Na stolku vedle budou k dispozici malá vydání Gedeonské bible k rozebrání. Určeny jsou pro ty, kdo Písmo doma nemají, ať už se jedná o farníky či náhodné návštěvníky kostela.
    • U příležitosti dnešního svátku bude v kostele po každé bohoslužbě k dispozici paní Hrdličková s nabídkou různých vydání Biblí.
  • Dnes odpoledne v 17 hod. zveme zájemce o fotografování na Fotoworkshop s názvem „Jak fotit v kostele.“ Program povedou lidé ze spolku Člověk a víra.
  • Ve čtvrtek 30. 1. v 10.30 bude v našem kostele slavena mše sv. pro děti a pedagogy Církevní školy.
  • Farnost Šternberk zve maminky na již tradiční Hromniční pouť matek. Bude se konat v sobotu 1. února.
  • Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let začnou 6. února. Více informací najdete na plakátku v předsíni kostela.
  • "Nadační fond Credo a Centrum pro rodinu Zlín zvou manžele na oblíbený kurz Manželské večery, který začne 9. února. Jde o příležitost k prohloubení vztahu a ke zlepšení komunikace v manželství. Hlídání dětí je zajištěno. Více informací najdete v Životě farností, nebo na stránkách credonf.cz."
  • Charita vyhlásila veřejnou sbírku na podporu Církevní základní a mateřská školy ve Zlíně. Bližší informace naleznete na letáčcích mezi tiskovinami vzadu v kostele.