Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 11. 9. do 18. 9. 2022 - 37. týden

NEDĚLE 11. 9. 2022 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za 18let manželství
08:30 Kostel za + rodiče Nejezchlebovy a + rodiče Latinovy, za * rodinu, duše v očistci a + Hanu
10:00 Kostel za Františka Juřika rodiče z obou stran, * rodinu a +++
11:30 Kostel za + Josefa Piknu a jeho * a + rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + farníky
PONDĚLÍ 12. 9. 2022 JMÉNA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence Zlín
18:30 Kostel za kněze, řeholní sestry a zasvěcené osoby v komunitě Cenacolo
ÚTERÝ 13. 9. 2022 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 14. 9. 2022 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
06:30 Kostel za + Jiřího Horalíka k nedožitým 80tinám a za + rodiče Horalíkovy, Frýdlovy a + sestry
17:30 Kostel Adorace za mír na Ukrajině
18:30 Kostel za + rodiče Burietovy, * rodinu a +++
ČTVRTEK 15. 9. 2022 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
06:30 Kostel na poděkování za dožitých 45 let života a za vyléčení ze závislosti s prosbou o Boží pomoc pro Dušana
18:30 Kostel za + Antonína Suchánka a + maminku Marii Suchánkovou
PÁTEK 16. 9. 2022 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
06:30 Kostel za zdraví a Boží požehnání a pomoc pro sestru Lucii, bratra Františka a Lubomíra na přímluvu sv. Jozefa, sv. Rity, sv. Charbela a sv. Patera Pia.
08:00 Kostel  za žáky, absolventy, učitele, rodiče a dobrodince Církevní základní a mateřské školy ve Zlíně
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování rodině Nových, s prosbou o ochranu a Boží vedení.
SOBOTA 17. 9. 2022 SV. KORNÉLIA, PAPEŽE, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel poděkování za 90 let života s prosbou o zdraví a Boží požehnání
18:30 Kostel za + rodiče Váňovy, jejich + snachy a + zetě Františka a * rodiny Váňovu a Zbořilovu
NEDĚLE 18. 9. 2022 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za + Ludmilu Hebelkovou a Annu Budíkovou.
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a za * a + rodinu Potáčkovu
11:30 Kostel za + Annu Remešovou, + rodiče Petrů, + vnoučátka Michalku a Luboška, + rodiče Bodlákovy, + syna Františka a Boží požehnání pro celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na dobrý úmysl a +++

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

STŘEDA       Svátek Povýšení svatého Kříže

ČTVTRTEK   Památka Panny Marie Bolestné

PÁTEK          Památka sv. Ludmily, mučenice

NEDĚLE        25. neděle v mezidobí

 

 

OZNAMUJEME:

  • Ve středu 14. 9. se připojíme k celé církvi adorující za mír na Ukrajině. V naší farnosti bude adorace hodinu po ranní mši sv. a hodinu před večerní.
  • Od pondělí 12. 9. začíná výuka náboženství.
  • V pátek 16. 9. bude v našem kostele slavena mše sv. pro žáky a pedagogy církevní školy. Začátek v 8 hod.
  • Tentýž den po večerní mši sv. bude zveme biřmovance z obou skupin na společné setkání na faru. Začátek v 19.15 hod.
  • Příští neděli se uskuteční pravidelná sbírka na opravy. Momentálně máme shromážděné prostředky na probíhající opravu varhan a začínáme vybírat finance na nové lavice. Jejich výroba již začala a bude dokončena v březnu následujícího roku.
  • Vyšlo další číslo Života farností, které se ohlíží za prázdninovými aktivitami a informuje o plánovaných aktivitách. Vezměte výtisk nemocným a nepřítomným.

ZVEME:

  • Jáhen Vlastimil Vajďák zve farníky na své kněžské svěcení, které se uskuteční v sobotu 17. 9. ve 12 hod. v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. Hned následující den v neděli 18. 9. v 10 hod. bude novokněz slavit primiční mši sv. v kostele P. Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.
  • Všichni jsme srdečně zváni zlínským Orlem na Orelský den ku příležitosti oslavy 120 let činnosti Orla ve Zlíně, který se uskuteční v neděli 11.9.2022 na orelském hřišti vedle Kudlovské přehrady za budovou Centroprojektu. Připraven je kulturní program, děti se mohou těšit na skákací hrad a hry. Začátek ve 14.00 hod. Více na plakátech a v minulém čísle Životě farností.