Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Stále se radujte."
Dnešní svátek: sv. Dominik

foto aktuality

Aktivity pro mladé i dříve narozené na Postní dobu 2012

 

Aktivity pro mladé i dříve narozené na postní dobu 2012

Cíl postní doby: Připravit se a nově prožít Ježíšovo vítězství, ale také „vzkřísit“ svůj duchovní život tj. naši lásku k Bohu, k nejbližším i ke každému, koho nám Pán posílá do cesty.

Po celý rok tušíme, co bychom měli dělat, ale nedáváme si na to čas, chybí nám často energie i vůle. Máme teď před sebou postní dobu, která je dobou ztišení, zklidnění, obrácení se. Trvá jen 40 dní, a tak bychom mohli něco vydržet. Udělejme si každý svůj osobní, nebo rodinný program na tuto dobu.

Nabídka obsahuje několik možností. Vyberme si tu, která je nám „šitá na míru“:

·       Během postní doby si přečíst celé „Skutky apoštolů“. Na každý týden tak připadá asi 5 kapitol.

·       V sobotu večer (nebo kdykoliv ve všední den) vzít vážněji přípravu na mši sv. tím, že si dopředu přečteme liturgická čtení. Je vhodné přidat i kratičké zamyšlení. Biblické odkazy na nedělní texty jsou uvedeny níže.

·       O sobotách (nebo i během týdne) si vyhradit aspoň 20 min na Písmo sv. Nabízí se nám k tomu rozjímavá četba nedělního evangelia metodou „lectio divina“.

·       V Životě farnosti od č. 4 vychází v rubrice „Malý průvodce postní dobou“ jedna SMS z Písma sv., jež se ten den čte při bohoslužbě, a jeden citát. Mohou být pro nás každodenním duchovním impulzem.

·       Po celou postní dobu přispívat k tomu, aby se naše farnost stávala domovem. Přečtěme si znovu úvodník Života farnosti č. 3. Je zde řeč o 7 cvičeních... Např.: nemít v kostele své „vyseděné“ místo; nebýt „špuntem“ v lavici; sednout si vedle toho, koho neznám jménem; přijmout s úsměvem člověka, který si sedne vedle mě a pomodlit se i za něj nějakou modlitbu po sv. přijímání…

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

„Lectio divina (duchovní, rozjímavá četba) je jedna z metod, jak číst Písmo sv., aby se nám otvíral poklad Božího slova a připravoval nás na setkání s živým Kristem. Obsahuje 3 kroky, jimž předchází modlitba k Duchu Svatému s prosbou o pomoc:

1.       Četba textu: O čem vypovídá biblický text sám o sobě?

2.       Meditace:  Co říká tento text konkrétně mně? (nám)?

3.       Modlitba:  Co odpovím(e) Pánu na jeho slovo? (Může to být prosba, dík, chvála…) Při tom je také na místě se sebe sama zeptat: jaké obrácení mysli, srdce a života ode mě (nás) Pán žádá?

Než zavřeme Písmo svaté, dejme si konkrétní předsevzetí, jež se budeme snažit v průběhu dne uskutečnit a které nám pomůže růst v křesťanském životě. Své setkání s Božím slovem je vhodné uzavřít nějakou osobní modlitbou.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

1. neděle postní (26.2.) : 1.čt. Gn 9,8-15; 2.čt. 1Petr 3,18-22; evang. Mk 1,12-15;

2. neděle postní (4.3.) : 1.čt. Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2.čt. Řím 8,31b-34; evang.  Mk 9,2‑10;

3. neděle postní (11.3.) : 1.čt. Ex 20,1-17; 2.čt. 1.Kor 1, 22-25; evang. Jan  2,13-25;

4. neděle postní (18.3.) : 1.čt. 2 Kron 36,14-16.19-23; 2.čt. Ef  2,4-10; evang. Jan 3,14-21;

5. neděle postní (25.3.) : 1.čt. Jer 31,31-34; 2.čt. Žid 5,7-9; evang.  Jan 12,20-33;

Květná neděle(1.4)- průvod:Mk 11,1-10 nebo Jan 12,1-16; 1.čt.Iz 50,4-7; 2.čt.Flp 2,6‑11;ev.Mk 14,1‑15,47

K zamyšlení:pro 1. postní týden 26. 2. – 3. 3. 

I na nás doléhají pokušení. Která z nich budu přemáhat tento týden? 

Vždyť to dělají všichni!“ – pokušení chovat se tak, jak je to právě v módě, i když to odporuje Božímu zákonu.

„Udělám to až zítra“ – pokušení odkládat důležité věci na později.

„Co z toho budu mít?“ – pokušení dělat jen to, z čeho mám prospěch.

K zamyšlení: pro 2. postní týden 4. 3. – 10. 3. 

Apoštolové na hoře Tábor uviděli Ježíše v novém světle. Důvěrné setkání s Ježíšem v modlitbě vnáší do našeho života světlo, z něhož můžeme čerpat v dobách těžkostí. Dotyk Boží lásky může proměnit i nás.

Jaké místo zaujímá v mém životě modlitba? Modlím se rád? A dost? Naslouchám v modlitbě Bohu?

K zamyšlení:pro 3. postní týden 11. 3. – 17. 3. 

Tuto neděli jsme slyšeli evangelium, které ukazuje, jak se Ježíš dokázal rozhorlit. 

Jak se chovám v kostele? Naslouchám Božímu slovu a slovům kněze?

Modlím se? Zpívám? Jsem v kostele přítomen myšlenkami?

Udělám si někdy čas na adoraci? Co by Ježíš řekl mně?                                            

 K zamyšlení: pro 4. postní týden 18. 3. – 24. 3.

Ježíš se setkal s Nikodémem. Pán Ježíš na něj měl čas,  i když Nikodém přišel v noci. 

Mám čas na své přátele? Nestydím se vydat před nimi svědectví o své víře?

Komu dlužím už dlouho svou návštěvu? Kdo čeká na moje pozvání a na to, že si s ním popovídám?

K zamyšlení: pro 5. postní týden 25. 3. – 31. 3. 

Pšeničné zrno vždy klíčí v tichu a také ve skrytosti. Není vidět. Trvá to, než nad zem vyrazí první lísteček! 

I já mohu udělat něco dobrého, co nikdo neuvidí a co nebude mít okamžitý efekt. Něco, co budu dělat vytrvale, i když mne to bude stát úsilí. Budu se o to snažit? V práci? Doma? 

K zamyšlení: Svatý týden 1. 4. – 8. 4.  

Svatý týden není jen historickou připomínkou událostí Ježíšova života. I kvůli mně přichází Ježíš jako Pán a král - Květná neděle; zve mne ke svému stolu - Zelený čtvrtek; za mne umírá - Velký pátek a pro mne vstává z mrtvých – Velikonoční vigilie

Najdu si čas abych se toho účastnil? Co já pro něho jsem schopen udělat? Je na mně vidět radost z toho, že smrt v životě nemá poslední slovo?

 

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz