Mladý cestovatel Nezbeda se při svých toulkách biblickou krajinou potkal s mnohými postavami, o kterých jsi už taky možná slyšel. Rád by Tě nejen s nimi seznámil. Z rozhovoru jistě poznáš, o koho se jedná, a když budeš při nedělní mši dobře poslouchat, snadno rozluštíš souřadnice, které Tě zavedou k dalším zajímavým lidem či místům. :-)

Muž s bílou hřívou

Už čtrnáct dní sedím a den za dnem stále poslouchám proslovy starého, rozechvělého muže. Jsme na moabských planinách naproti Jerichu. Muž mluví naléhavě a naslouchá mu celý národ. Vypráví o tom, jak se svým lidem putoval pouští, o obrech, o třesoucích se horách a o porážkách velkých králů. Běhá mi z toho mráz po zádech. Včera večer se mi s ním podařilo promluvit, a tak se s vámi chci o tuto rozmluvu podělit.

Dobrý večer. Mohu vás na chvíli zdržet? Mám pár otázek. Jaké to je být nejstarší mezi všemi?

Nemohu si stěžovat. Můj příběh se chýlí ke konci. Hospodin nás přivedl až sem a stará se o nás. Nyní jsme krůček od cíle. Nevnímám moc své stáří, protože jsem v jednom kole. Vidím, co ti mladí vše zvládnou, a těší mě, co ještě mají před sebou. Jen staré kamarády tu už nemám.

Proč mluvíte ke všem těm lidem?

Mají před sebou velký úkol: obsadit zemi, kterou jim Bůh slíbil. Musím je k tomu povzbudit. Nějaká vítězství už zažili, ale musí vytrvat. Bůh je povede a postará se o ně, jak to dělal doposud. Oni nesmí prohrát. Kdyby prohráli, zahynou. Potřebují pomoc, ale já jim už nemohu dát víc než slova. Bůh mi nedovolí jít s nimi dál.

Proč vám Bůh nedovolí vést lid dál, do nové země?

Zhřešil jsem a musím zůstat zde před hranicemi. Hospodin mi řekl, že mám dost. Dost v tom, co vše mi již dal. Mluvil ke mně tváří v tvář, naučil mě, jak se ho držet, a odpustil mi má provinění. Jen to jedno přání mi nesplnil: nedovolil mi vejít do země, kterou pro nás přichystal. Myslím si, že lid potřebuje zkušeného vůdce. Bůh mi ho ukázal a moc mě těší, že ho mohu připravovat na jeho úkol. Bude potřebovat spoustu odvahy, proto se mu ji snažím dodat.

Co je třeba k vytrvalosti?

Mně pomáhají mé zkušenosti s Boží dobrotou a velikostí. Bůh k nám mluvil a mluví. Slyšeli jsme jeho hlas. Mluvil k nám na hoře Sinaj zprostřed ohně. Který mocný národ má bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? Toho dne, kdy jsme stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: „Shromáždi mi lid. Chci, ať slyší má slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž ať učí i své děti.“ A tak jsme se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm až k samému nebi, kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k nám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jsme slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil nám svou smlouvu, kterou nám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych učil těmto pravidlům a zákonům, abychom je dodržovali v zemi, kterou jdeme obsadit. Nezlobte se na mě. Jdu spát, zítra potřebuji být čerstvý. Hospodin mi řekl, že zítra mám vystoupit na horu Nebó. Ukáže mi z ní zemi, kam můj lid vstoupí. Moc se na to těším. Dobrou noc.

Sotva jsem stihla poděkovat za rozhovor.

Příběhy muže, s nímž jsem mluvila, jsou zapsány v prvních knihách Bible, počínaje knihou Exodus, a jistě nebude obtížné je v Bibli najít.

 

Na těchto GPS souřadnicích potkáš oblíbeného svatého ________. V ruce sice nemá desky Zákona, jako měl náš dnešní respondent, ale drží knihu a doslova Boží Slovo s velkým „S“ (viz Jan 1) – tj. samotného Ježíše Krista, který naplňuje Zákon a učí nás novému životu. Doma se pak zeptej rodičů či prarodičů na jejich vztah k tomu světci, kterému byl Kristus tak blízký.

N (2*b+c)°1a.c1827', E 17°(2*b).a0c07'

a=? Kolikáté přikázání Desatera nás zve k prožívání Dne Páně?

b=? V kolikáté kapitole knihy Exodus vyhlašuje Bůh Desatero?

c=3*a

Dobře si nalezené místo prohlédni a zapamatuj, ať pak můžeš vyluštit velkou velikonoční šifru. A klidně nám aj pošli selfie na mail [email protected] ;-)

 

Vytvořeno ve spolupráci s časopisem Nezbeda.