Modlitební brožura je zdrojem inspirace a praktických tipů pro modlitbu ve farnostech, v rodinách nebo mezi mladými lidmi, na duchovních cvičeních a poutích. Je to výzva ke zintenzivnění modlitby jako osobního dialogu s Pánem přítomným ve vztazích s druhými lidmi a v každém okamžiku našeho dne.

Slavení Svatého roku, které má svůj původ v nejstarší židovské tradici jubilea (yobel) jako času odpuštění a smíření, představuje již od roku 1300 zvláštní příležitost k rozjímání o velkém daru Božího milosrdenství, které nás vždy očekává, a o důležitosti vnitřního obrácení, nezbytných k tomu, abychom mohli žít z duchovních darů, udělovaných poutníkům během Svatého roku, a vytvářet tak nové pouto, jež spojuje všechny pokřtěné jako bratry a sestry v Kristu s celým lidstvem milovaným Bohem.

Jubileum se bude týkat nejen města Říma, ale rozšíří se jako zvěst o Božím milosrdenství na celý svět, a stane se tak velkou příležitostí k evangelizaci. Jako křesťané jsme pozváni, abychom vydávali svědectví jakožto autentičtí „poutníci naděje“ kráčející vstříc Pánu, který otevírá náruč svého odpuštění, milosrdnou náruč vztaženou také k našim bratřím a sestrám, stále čekajícím, až se jim dostane evangelní zvěsti.

Tato příručka, inspirovaná učitelským úřadem papeže Františka, chce být nástrojem, který bude věřící doprovázet v období před otevřením Svaté brány; je to výzva k zintenzivnění modlitby jako osobního dialogu s Bohem, výzva, která nás musí vést k zamyšlení nad naší vírou, nad naším nasazením v dnešním světě, v různých oblastech, v nichž jsme povoláni žít, aby se tak podpořil obnovený zápal pro evangelizaci moderního člověka. Papež František při modlitbě Anděl Páně vyhlásil Rok modlitby, který předchází Jubileu 2025, a takto vybídl věřící: „Prosím vás, abyste zintenzivnili modlitbu, abychom se tak připravili na dobré prožití této události milosti a zakusili sílu Boží naděje. [...] Rok věnovaný znovuobjevení velké hodnoty a naprosté potřeby modlitby v osobním životě, v životě církve a světa“ ( Angelus 21. ledna 2024).

Papež ve svých katechezích několikrát poukázal na to, že modlitba je způsob, jak vstoupit do kontaktu s nejhlubší pravdou o nás samých, kde je přítomno totéž Boží světlo, jak učil svatý Augustin. Papež František povzbuzuje k vytrvalé modlitbě a zdůrazňuje, jak neustálá modlitba proměňuje nejen člověka, ale i společenství kolem něj, a to dokonce i tam, kde se zdá, že má zlo navrch.

Kéž je tedy modlitba pro každého křesťana kompasem, který nás orientuje, světlem, které nám svítí na cestu, a silou, která nás podporuje na pouti, jež nás dovede k překročení prahu Svaté brány. Díky modlitbě můžeme přijít se srdcem připraveným přijmout dary milosti a odpuštění, jež nám Jubileum nabídne jako živý výraz našeho vztahu s Bohem. Ponořme se proto prostřednictvím modlitby do trvalého dialogu se Stvořitelem a objevme radost z ticha, pokoj z odevzdanosti a sílu z přímluvy společenství svatých.

Tato příručka má jediný úkol, a sice pomáhat k obnově ducha modlitby ve všech prostředích, v nichž jsme povoláni žít náš každodenní život. Každá její část – od významu osobního rozměru modlitby až po její praktikování v životě společenství – si klade za cíl nabídnout úvahy, vodítka a rady pro plnější prožívání dialogu s Pánem přítomným ve vztazích s druhými lidmi a v každém okamžiku našeho dne, přičemž jednotlivé sekce jsou věnovány modlitbě ve farním společenství a v rodině a další jsou určeny mladým lidem, klášterním společenstvím, katechezi a duchovním cvičením.

 

Brožura ke stažení

Nauč nás modlit se – Jubileum 2025 (877.52 kB)