Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 24. 4. do 1. 5. 2022 - 17. týden

NEDĚLE 24. 4. 2022 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:00 Kostel za + rodiče Josefa a Františku Gorčíkovy, + sestru Andělu a * rodinu
08:30 Kostel na poděkování za dvacet let společného života
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za * a + rodiny Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za rodinu Míznerovu a Kalbáčovu.
PONDĚLÍ 25. 4. 2022 SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
06:30 Kostel za + Marii Kopečnou, + manžela, rodiče a sourozence, + vnuka Karla a za * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 26. 4. 2022 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodiny Melichárkovu a Vystrčilovu.
STŘEDA 27. 4. 2022 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + rodiče Ludmilu a Františka Zapletalovy a + syna Kamila
18:30 Kostel za + Petra Zbranka a jeho + rodiče Marii a Jaroslava Vlčnovské, Apolenu Pišťkovou a + Rudánka Tomšů
ČTVRTEK 28. 4. 2022 SV. PETRA CHANELA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + manžele Frýdlovy
17:15 Kostel za mír a pokoj na Ukrajině
18:30 Kostel za + Františka Voborníka a + babičku Marii 
PÁTEK 29. 4. 2022 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání a pomoc při závěrečných zkouškách
10:00 Kostel pohřeb: Mikel Vladimír (1936)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + syna Jana Hřebačku a * rodinu
SOBOTA 30. 4. 2022 SV. ZIKMUNDA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za nenarozené děti
09:00 Fara Ministrantská schůzka
18:30 Kostel za + Lubomíra Filipa Piperka, básníka a historika umění.
NEDĚLE 1. 5. 2022 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel na úmysl dárce
08:30 Kostel za současné a minulé členy baby scholičky
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za * a + rodiny Holikovou a Janošíkovou + za zemřelou
14:00 Kostel Svátostné požehnání
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Svátek sv. Marka, evangelisty

PÁTEK          Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

NEDĚLE        3. neděle velikonoční

 

OZNAMUJEME:

  • Sbírka na pracovníky církve vynesla minulou neděli 145 493 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Zveme vás na Večer chval se svědectvím a přímluvnou modlitbou. Uskuteční se v našem kostele v úterý v 19. 30 hod.
  • Ve čtvrtky zveme rodiny s dětmi na mši v 17.15 hod.
  • Příští neděli naše farnost slaví svátek svých patronů. Srdečně zveme na slavnostní bohoslužby. Poutním kazatelem bude zdejší rodák salesián P. Petr Vaculík. Ve farnosti budeme mít v tu dobu ostatky blahoslaveného Carla Acutise. S poutí bude spojen i bohatý doprovodný program. Informace najdete na letácích, které si můžete rozebrat vzadu v kostele. Po nedělních mších v 8.30 a 10 hod. budeme losovat z dětských nedělních kartiček.
  • Charita chce poděkovat tříkrálovým koledníkům a zve je do kina. Zarezervovat se můžete na charitních webových stránkách. Postní pokladničky můžete přinášet do sakristie.
  • Od druhé poloviny května bychom rádi začali přípravu na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři nebo, kterémukoli knězi.

Na nástěnkách najdete:

  • Pozvání do Vizovic na muzikál s názvem “Až na smrt”; literární večer s františkánem Markem Janem Vilímkem (zlínským rodákem); Kurz minifor pro formaci ministrantů, Pochod pro život a další.

Pomáháme potřebným:

  • Materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům koordinujeme přes web: chcemepomoct.cz Více najdete na farních webových stránkách.