Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 5. 6. do 12. 6. 2022 - 23. týden

NEDĚLE 5. 6. 2022 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:00 Kostel za + syna, jeho dědečka Václava, babičku Jarmilu a +++ .
08:30 Kostel za * a + rodiny Ingrovu a Mikelovu
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Marii a Augustína Hrbáčkovy, dar zdraví, víru a Boží pomoc na přímluvu Panny Marie pro * rodinu
PONDĚLÍ 6. 6. 2022 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodiny Vránovou a Mánkovou
18:30 Kostel za závislé a jejich rodiny, aby našli sílu k obrácení a odevzdali své utrpení Božímu milosrdenství
ÚTERÝ 7. 6. 2022 ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 8. 6. 2022 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence z Mladcové
11:00 Kostel Pohřeb: Alžběta Rafajová (1939)
12:30 Kostel pohřeb: Marie Stašová (1931)
14:00 Kostel pohřeb: Lidmila Válková (1948)
18:30 Kostel za + rodiče Vlastu a Karla Perutkovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
ČTVRTEK 9. 6. 2022 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
06:30 Kostel na úmysl dárce
10:00 Kostel mše sv. na Burešově
17:15 Kostel za mír a pokoj na Ukrajině
18:30 Kostel na úmysl dárce
PÁTEK 10. 6. 2022 PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + tatínka a bratra za * a + rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za první výročí úmrtí Pavlínky Ryškové
SOBOTA 11. 6. 2022 PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
06:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu
18:30 Kostel za + rodinu Malaníkovu a ochranu Panny Marie pro * rodinu
NEDĚLE 12. 6. 2022 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Kostel za + rodiče Švajdovy a Vojtkovy a * rodinu, s prosbou o přímluvu Panny Marie
08:30 Kostel za +rodiče Novosadovy, +syna Josefa, +Janu Pechancovou, +++ a * rodinu Pavelcovu
10:00 Kostel za + Marii Klinkovskou a * rodinu Klinkovskou
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžele Bodečkovy a * rodinu Ryšavou

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka Panny Marie, Matky církve

ČTVRTEK     Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

SOBOTA      Památka sv. Barnabáše, apoštola

NEDĚLE        SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme těm, kteří minulý týden ochotně ubytovali studenty Teologického konviktu. Děkujeme i za vaše finanční dary při sbírce, kterými jsme je podpořili. Velký dík patří týmu připravujícímu včerejší svatodušní vigilii.

OZNAMUJEME:

  • Srdečně zveme farníky na dnešní Gastrovýlet. Bližší informace naleznete na nástěnce.
  • Přijměte pozvání také na Večer chval, který bude i tentokrát spojený se svědectvím a přímluvnou modlitbou. Uskuteční se v našem kostele v úterý 7. 6. od 19. 30 h.
  • V pátek večer se u nás i v mnoha zemích Evropy opět uskuteční akce Noc kostelů. S programem se můžete seznámit v sešitcích umístěných na lavicích. Nebojte se pozvat i své známé, kteří cestu do kostela teprve hledají.
  • Zveme mládež na červnovou Noční pouť na Svatý Hostýn a v létě na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové. Přihlášené finančně podpoří i farnost. Bližší informace na obě akce jsou na nástěnce.
  • Na neděli 19. 6. bude přesunuta slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. bude po třech letech opět slavena v parku, odkud průvodem přejdeme do kostela. Ten den bude z původního pořadu bohoslužeb zachována jen první a poslední mše sv.
  • Během června si můžete ve farní kanceláři nebo na webu farnosti zapisovat intence na mše sv. pro další čtvrtletí (červenec – září).
  • Doposud máme několik volných míst na příměstský tábor. Informace najdete na nástěnce.
  • Máme shromážděno poměrně velké množství financí na pomoc potřebným. Prosím farníky, aby si všímali potřeb lidí ve svém okolí a měli odvahu pomoc z farnosti zprostředkovat.