Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 1. 5. do 8. 5. 2022 - 18. týden

NEDĚLE 1. 5. 2022 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel na úmysl dárce
08:30 Kostel za současné a minulé členy baby scholičky
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za * a + rodiny Holikovou a Janošíkovou + za zemřelou
14:00 Kostel Svátostné požehnání
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 2. 5. 2022 PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * rodinu Ježkovu a Gajdošovu
18:30 Kostel za paní Lysákovou k jejímu výročí a požehnání Panny Marie
ÚTERÝ 3. 5. 2022 SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
06:30 Kostel za + Boženu Zábojníkovou, Josefa Chmelu, za * a + členy rodiny Poláškovy
18:30 Kostel za mládež
STŘEDA 4. 5. 2022 STŘEDA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za Elenku a Michala, Julii a Bohumila.
11:00 Kostel pohřeb: Vendolská Olga (1951)
18:30 Kostel za * a + rodinu Vlkovu, Valčíkovu a Slováčkovu
ČTVRTEK 5. 5. 2022 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel Na poděkování za dar života a křtu s prosbou o ochranu, Boží vedení a dary Ducha svatého do dalších let
PÁTEK 6. 5. 2022 PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel poděkování za 30 let života, manželství a děti, s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
11:00 Kostel pohřeb: Olšerová Jaroslava (1939)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Stanislava Vrbíka, + rodiče Jana a Anastázii Zvoníčkovy a jejich + syny Ludvíka a Jana
SOBOTA 7. 5. 2022 SOBOTA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za Boží požehnání pro Jarku, Františka a jejich rodinu
18:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a * rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie
NEDĚLE 8. 5. 2022 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za nenarozené děti a +++
10:00 Kostel za + rodiče Zábojníkovy a Buchtovy, syny Ladislava a Františka, tetu a Pavla a * rodiny
11:30 Kostel za * a + rodiny Holikovu a Janošíkovu a za + Alenu Pavlů.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za syna Petra Šafránka a jeho rodinu, s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

ÚTERÝ          Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

PÁTEK          Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

NEDĚLE        4. neděle velikonoční

 

OZNAMUJEME:

  • V rámci farní pouti je nachystán bohatý doprovodný program. Informace naleznete na letácích vzadu v kostele nebo v Životě farností. Odpolední adorace nebude, místo ní jste zváni na svátostné požehnání ve 14 hod.
  • Sbírku příští neděle budeme odesílat na křesťanská média. Pro ty, kdo chtějí přispět na opravu varhan máme v sakristii připravené jako poděkování nové druhy vín z arcibiskupských sklepů.
  • Ostatky bl. Karla Akutise budou k uctění dnes v neděli při každé mši sv. u bočního oltáře Panny Marie. Odpoledne pak k soukromé modlitbě v kapli nad sakristií. V úterý bude ve spojitosti s ostatky mimořádně mše sv. i večer v 18.30 hod. obětovaná za mládež. Zveme především všechny mladé i jejich rodiče. V ostatní dny až do čtvrtka je možné bl. Karla uctít před a po každé mši sv. v kostele.
  • Příští víkend se ve Fryštáku na DISU uskuteční Kurz Filip, který je zaměřený na prohloubení osobního vztahu s Bohem. Zájemci se mohou hlásit do úterý 3.5. skrze formulář umístěný na webu. Zvláště zveme naše biřmovance, kurz je však otevřený všem.
  • Ve čtvrtky zveme rodiny s dětmi na mši v 17.15 hod.
  • Charita chce poděkovat tříkrálovým koledníkům a zve je do kina. Zarezervovat se můžete na charitních webových stránkách. Postní pokladničky můžete přinášet do sakristie.
  • Od druhé poloviny května bychom rádi začali přípravu na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři nebo, kterémukoli knězi.

Pomáháme potřebným:

  • Materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům koordinujeme přes web: chcemepomoct.cz Více najdete na farních webových stránkách.