Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Dopis farníkům k Roku sv. biřmování

Drazí farníci od sv. Filipa a Jakuba,

moc bych si přál osobně se setkat s každým členem naší farnosti a promluvit si o všem, co nám leží na srdci. Časově je to ovšem nereálné, proto píši alespoň dopis.
Zdravím právě Vás, která (který) teď čtete tento list. Vy i já, a pochopitelně i mnoho dalších, patříme do farnosti sv. Filipa a Jakuba. Jsme údy Kristova Těla, tvoříme tzv. místní církev. Každý z nás má v ní své konkrétní úkoly a poslání. Bůh počítá s námi se všemi. Jsme pro Něj důležití, jsme Jeho nástroji. Ale je třeba, abychom byli takovými, jaké nás chce Bůh mít. Sami to určitě nedokážeme. Jedině Duch Svatý nás může obnovovat a proměňovat, abychom přispívali k záchraně své i druhých. Dobře víme, co učinil s apoštoly a jejich tehdejšími pomocníky. Jaká hrstka tehdy stála proti přesile pohanské římské říše! Můžeme být naplněni obdivem, jak třetí Božská osoba skrze prosté obyčejné lidi, kteří se Jí nechali vést, působila v celých dějinách církve - očišťovala je a obnovovala.
Proč Vám to sděluji? V neděli 27. listopadu začne pro nás nový církevní rok. Na něj se opravdu moc těším. Z jakého důvodu? V rámci přípravy na velké jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu má být rok 2012 Rokem svátosti biřmování. Věřím, že to může být rok naprosto mimořádných milostí pro každého z nás, pro naše rodiny a příbuzné, pro celou naši farnost i pro naše město. Rok biřmování má vyvrcholit na slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 27. května 2012. Obnova už dříve přijaté svátosti není jen vzpomínkou, jaké to kdysi bylo. Dobře připravený věřící z ní totiž může vytěžit velké množství nadpřirozených darů. Záleží tedy velice na každém z nás, jak se otevřeme působení Ducha Svatého. Jsem přesvědčen, že by bylo příliš pozdě zahájit tuto obnovu až od nového církevního roku. Vždyť čím lepší hlubší příprava, tím více milostí můžeme přijmout. Máme k dispozici několik nabídek ke společné přípravě. Každý si může vybrat tu svou.
První nabídka je pro ty, kteří dosud nepřijali svátost biřmování a mají víc než 18 let. Horní věková hranice neexistuje! Pro tyto zájemce nabízíme víc než půlroční přípravu.
Proč je svátost biřmování pro každého pokřtěného velice potřebná? Proč církev dává podmínku, že kmotrem ke křtu může být jen ten, kdo už přijal svátost biřmování? Cituji z Katechismu katolické církve:

Čl. 1316: „Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás plněji zapojil do jejího poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy".
Čl. 1314: „Církev totiž chce, aby žádné z jeho dětí, neodešlo z tohoto světa, aniž by bylo zdokonaleno skrze Ducha Svatého darem plnosti Kristovy".
V pátek 30. září bude v klubu Pod Kánoí v 19.30 první setkání všech, kteří se přihlásili k biřmování. Domluví se termíny pravidelných setkávání a rozdělení do skupinek. Kdo jste dosud nepřijali tuto velice důležitou svátost, přihlaste se co nejdříve a nepromarněte tuto velikou Boží nabídku! Přihlášky na biřmování si, prosím, vyzvedněte na faře, nebo v sakristii.
Vy, kdo jste tuto svátost již přijali, povzbuďte, prosím, své příbuzné i známé, kteří s přijetím této svátosti dosud váhají - třeba pro svůj už vyšší věk či nemoc nebo o této příležitosti nevědí.

Druhá nabídka je pro ty, kteří už svátost biřmování přijali a chtějí se v malých skupinkách 10-15 členů přibližně stejného věku připravovat na obnovu této svátosti.
Byl jsem velice potěšen a povzbuzen, když jsem před 3 dny dostal e-mail tohoto znění: „Otče, je mi 73 let. Ráda bych se zúčastňovala přípravy na biřmování. Ráda bych si přitom zopakovala současné učení církve a osvěžila si dřívější poznatky. Sdělte, prosím, zda je to možné a další informace."

Přípravy mohou být na faře, v klášteře, v okolních kaplích, nebo i v soukromí; o víkendech, či ve všední dny; dopoledne, odpoledne, nebo k večeru. Záleží na domluvě, která se uskuteční na faře ve čtvrtek 29. září a to:
od 10 hod. pro farníky ve věku nad 65 let
od 16 hod. pro farníky ve věku 50 - 65 let
od 17 hod. pro farníky ve věku 35 - 50 let
od 18 hod. pro farníky ve věku 25 - 35 let
od 19.30 hod. pro farníky ve věku 19 - 25 let

Pochopitelně mohou být výjimky. Kdo ve čtvrtek 29. září nemůže přijít, ale má zájem se setkávat, ať se zastaví kdykoli u nás na faře. Dohodneme se osobně.

Co budeme na setkáních dělat? Objevovat živého Boha ve svých životech; prohlubovat vztah k Němu společnou modlitbou; naslouchat Božímu slovu; učit se, jak s větším užitkem přijímat všechny svátosti; prohlubovat vzájemné vztahy; poznávat, jak plnit své poslání, které jsme dostali od Boha apod. Stručně řečeno: žít víc svou víru a učit se ji obhájit před tímto světem.

Třetí nabídka je pro farníky, kteří přijali svátost biřmování a navštěvují nějaké křesťanské společenství. Budou-li chtít, mohou se na obnovu této svátosti připravovat přímo ve svém společenství s programem, který rádi nabídneme.

Těšíme se na každého z Vás a věříme, že společným úsilím se stane z naší farnosti jedna velká rodina.


Zlín 18. 9. 2011. P. Ivan Fišar a o. kaplani

 

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz