Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním."
Dnešní svátek: sv. Jan Maria Vianney

Zasvěcení naší farnosti Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Moji drazí farníci,

zdravím vás a moc vám děkuji, že jste se rozhodli zapojit do přípravy na zasvěcení naší farnosti. Každá příprava má dvě složky. Vnitřní a vnější. Tou nejdůležitější je jistě vnitřní: práce na sobě! Často se nám všem ale stává, že se pro něco dobrého nadchneme, zapálíme a časem nadšení polevuje.

Jsme přibližně v polovině naší společné přípravy. Ptejme se: Jak je to u mne? Roste ve mně touha po zasvěcení naší farnosti? Uvědomuji si, jaký dar je naše farnost, a také jakou mám za ni zodpovědnost před Bohem? Porostl jsem v poznání, jakým mne chce mít Bůh?

Před svým odjezdem do lázní jsem zatelefonoval otci arcibiskupovi, trochu jsem ho seznámil s našimi aktivitami před zasvěcením a poprosil jsem ho, zda by nenapsal všem, aspoň několik vět k povzbuzení. K mé radosti si našel čas a napsal nejen povzbuzení, ale tolik úžasných rad. Měli bychom si je několikrát pomalu přečíst, aby se nám vryly do paměti, do srdce! A hlavně měly by se pro nás stávat motorem a náplní všech dalších dnů našeho života.

Proto vás moc vybízím, proste Ducha Svatého, aby vás osvítil a dával vám správné poznání a ochotu nové věci poznávat a žít. Slova otce arcibiskupa máte na celé druhé straně.

Ještě několik slov k té vnější přípravě na zasvěcení. Jak bylo oznámeno, bude ve dvou dnech a to na dvou různých místech. Když chceme prosit Pannu Marii o pomoc, tak si myslím, že je dobré se za ní vydat. My nemůžeme putovat na nějaké vzdálené poutní místo, protože chci toto zasvěcení umožnit všem i těm farníkům, kteří toho už moc neujdou. V neděli pro přítomné to bude lehčí. Budou na mši a zároveň na zasvěcení. Kdežto v sobotu musíme, (nebo přece můžeme!) aspoň něco málo obětovat, ne dlouhý pochod, ale něco ze svého času, ze svých navyklých domácích prací, či rodinných aktivit, návštěv, zálib.

Proto vás všechny zvu v sobotu 2. června do Štípy, na naše nejbližší poutní místo, kde bude ve 14:45 mše sv., při které zasvětíme Bohu naši farnost skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Rodiče, nebojte se vzít s sebou své děti. I ony přece patří do farnosti. V neděli 3. června, pak bude po každé mši svaté zasvěcení farnosti pro ty, kteří nemohli přijít do Štípy. Ti, kteří tam byli, zasvěcení mohou s ostatními obnovit.

o. Ivan

 


 

Co nám píše otec arcibiskup

Proč zasvětit farnost Panně Marii?

Zasvětit znamená svěřit, odevzdat, dát se nejen do ochrany, ale i k dispozici. Zasvětit se P. Marii znamená rozhodnout se patřit jí, být jako ona, nechat ji působit ve svém životě. Zasvětit se společně znamená dát se jí k dispozici jako společenství.

V čem je Maria tak veliká? Přijala Boží vyvolení a řekla Bohu ANO. Bůh skrze ni novým způsobem vstoupil do dějin, když se v ní Slovo stalo tělem, když se z ní narodil Ježíš, Boží Syn, Spasitel světa. Dát se k dispozici P. Marii znamená říkat jako ona Bohu ANO. Přijímat Boží slovo tak, aby se v nás stalo skutkem, aby se vtělovalo do našich skutků a postojů.

Boží slovo není jen moudrá zbožná řeč. Bůh sám je ve svém slově přítomen. Když žiju Boží slovo, vstupuje do mě, do mého života, Bůh. Mám někdy pocit, že je Bůh daleko? Že mě opustil, neslyší? Stačí jednat podle jeho slova a zakusím jeho přítomnost. Stačí udělat skutek nezištné lásky a zakusím, že on jedná ve mně, protože je Láska, a bez lásky nelze milovat.

Boží slovo proměňuje a uzdravuje srdce. Když učedníci na cestě do Emauz naslouchali Ježíši, který jim vysvětloval Boží slovo, přestali myslet na své zklamání (uzdravili se ze smutku), všimli si potřeby poutníka a nabídli mu domov. Když se jim dal poznat, vrátili se k apoštolům, aby jim sdělili svou zkušenost s Ježíšem. Když byli spolu, zjevil se jim znovu.

Žité Boží slovo buduje církev. Duchovní zkušenost, která se sděluje, buduje živé společenství, které nabízí novou zkušenost církve. Společenství, v němž jsou lidé ne kvůli sobě, ale pro Ježíše, který je uprostřed nich, je viditelným znamením Boží přítomnosti pro svět. Když církev dobře plní své poslání, svět už není bez Boha.

Zasvětit farnost znamená společně slíbit: nechceme žít jen pro sebe, ale chceme se scházet pro Ježíše uprostřed nás a společně vydávat světu svědectví o něm. Jako společenství chceme být Marií, která dává světu Spasitele.

Žehná
+ Jan Graubner
arcibiskup

 Co nám klade na srdce papež František

15. Dovol milosti svého křtu přinášet plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli, protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje, a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém životě (srov. Gal 5,22-23). Když jsi pokoušen sednout na lep svojí slabosti, pozvedni oči k Ukřižovanému a řekni: „Pane, jsem ubožák, ale ty můžeš učinit zázrak, abych byl trochu lepší." V církvi, svaté i hřešící, se nachází vše, co je potřeba k růstu ve svatosti. Pán ji obdařil Slovem, svátostmi, svatyněmi, komunitním životem, svědectvím svatých a mnohotvárnou krásou, plynoucí z Pánovy lásky, „jako nevěstu ozdobenou šperky" (Iz 61,10).

16. Tato svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky. Například: nějaká paní jde nakupovat na trh, potká sousedku, začnou si povídat a padne nějaká kritika. Paní si však řekne: »Ne, nebudu o nikom mluvit špatně. « Toto je krok směrem ke svatosti. Potom se doma svého syna zeptá na jeho plány, a přestože je unavena, sedne si k němu a trpělivě a citlivě mu naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje. Potom zakusí nějakou úzkost, ale připomene si lásku Panny Marie, vezme růženec a s vírou se modlí. To je další krok ke svatosti. Potom vyjde na ulici, potká chudáka, zastaví se a citlivě s ním rozmlouvá. Také toto je krok vpřed.

17. Někdy život klade větší výzvy, jejichž prostřednictvím nás Pán vybízí k novým konverzím, jež umožní Jeho milosti projevit se v našem životě lépe, „abychom se stali účastnými jeho svatosti" (Žid 12,10). Jindy jde jen o to, najít dokonalejší způsob života toho, co již děláme: „Existují vnuknutí, která směřují pouze k nějakému mimořádnému zdokonalení běžného křesťanského života" (Fr.Sáleský). Když byl kardinál Van Thuan ve vězení, netrápil se čekáním na svoje osvobození. Rozhodl se „prožívat přítomný okamžik tím, že jej naplňoval láskou", a způsob, kterým to konkretizoval, spočíval ve „využívání příležitostí, jež se během dne naskytnou, k mimořádnému provedení obyčejných skutků"

18. Takto z podnětu božské milosti vytváříme mnoha skutky onu podobu svatosti, kterou Bůh pro nás vysnil, přičemž si nepočínáme jako soběstačné bytosti, nýbrž „jako dobří správcové rozmanité Boží milosti" (1 Petr 4,10). Dobře učili biskupové Nového Zélandu, že lze milovat bezpodmínečnou Pánovou láskou, protože Vzkříšený svůj mocný život sdílí s tím naším slabým: „Jeho láska nemá meze, a jakmile ji jednou dal, nikdy ji nevzal zpět. Byl bezpodmínečný a zůstal věrný. Není snadné takto milovat, protože jsme často velice slabí. Avšak právě proto, abychom mohli milovat, jako nás miloval On, sdílí Kristus svůj vzkříšený život s námi. Náš život tak dokazuje působení Jeho moci také uprostřed lidské slabosti"

Vybráno z „Gaudete et exsultare" od papeže Františka

 

 


 

Vysvětlení, rady, nabídky, k zamyšlení

K ZAMYŠLENÍ:

1. Zabýval jsem se otázkami z minulého týdne?
2. Na kolik procent jsem splnil úkoly?

 

NOVÉ OTÁZKY A ÚKOL:

1. Co vás nejvíce zaujalo v dnešním úryvku od papeže Františka?

2. Co nového jste objevil v dnešním dopisu otce arcibiskupa?

3. Co to znamená žít Boží slovo?

4. Co všechno způsobuje žití Božího slova?

5. Napište si na svůj papír: „Proč chcete, aby naše farnost byla zasvěcena PM? Co do toho chcete vložit? Co chcete proto na svém životě změnit?

(Tento papír podepsaný jen svým křestním jménem a počtem svých let, v den našeho zasvěcení, můžete pak přinést při mši sv. jako svůj obětní dar)

 

Nabídka děkovných i prosebných modliteb:

  • Děkovat za dar Božího slova, za Eucharistii, za Ducha Svatého, kterého jsme dostali v plnosti ve svátosti biřmování.
  • Prosit za pokřtěné, kteří dosud neobjevili vztah Boha k sobě a jen z tradice chodí na velké svátky na bohoslužby. Pokud možno, jít tento týden aspoň 1x ve všední den na mši svatou a obětovat ji za tyto naše bratry a sestry, za jejich probuzení.
  • Dále jsou nabízeny z kancionálu tyto modlitby: 031; 034; 037

Výzva papeže Františka:

S důvěrou choďte k naší Matce Marii, otevírejte jí svoje srdce a svěřujte svoje radosti a bolesti, svoje naděje a utrpení.

Panna Maria vás potěší a něhou svojí lásky ve vás zapálí naději. Nepřestávejte vzývat Marii a důvěřovat Té, která je milosrdnou Matkou všech svých dětí bez rozdílu.

 

Citát o Panně Marii

Maria není cestou; Maria stojí tam, kde se jiným podlamují kolena.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Benefiční koncert Pavla Šporcla 19.07.2020, 5 fotek
Benefiční koncert Pavla Šporcla
Náhodná: Mikuláš na dětské mši svaté 28.12.2013, 4 fotek
Mikuláš na dětské mši svaté

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz