Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Zasvěcení naší farnosti Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Moji milí farníci!

Dnes je ve Zlíně (pro někoho už byl) velký den pro naši farnost. Kolik lidí se jej účastnilo, to by šlo i spočítat. Ale už nikdo nemůže spočítat ten mnoha a mnoha tisícový počet zlíňáků, kteří patří už do nebeské, vítězné církve a i oni se také této slavnosti účastnili! Každé pozemské liturgie se totiž neúčastní jen viditelná tj. pozemská církev, ale také církev vítězná! Vždyť my všichni (i s tou církví trpící v očistci), tvoříme jedinou církev, jejíž Hlavou je Ježíš. Važme si toho úžasného společenství, do kterého už teď patříme. Ti svatí nejen na nás čekají, nám fandí, ale co je pro nás moc potřebné, nám pomáhají svými přímluvami. To, že chceme naši farnost, to znamená i celý Zlín, zasvětit Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, děláme určitě radost celému nebi! Vždyť minule nám připomenul náš otec arcibiskup, že do naší farnosti patří i všichni obyvatelé Zlína.

Je to veliká milost, že my patříme do církve, do farnosti, ale máme také velikou zodpovědnost. Musíme být takovými, jakými nás chce mít Pán. Jakými máme být? Svatými! To nám dnes papež František silně klade na srdce a otec arcibiskup nám konkrétně sděluje, jak můžeme být užiteční svému okolí! Nesmíme zklamat!

Z toho, že právě držíte v rukou list na druhý týden k přípravě k zasvěcení naší farnosti, je vidět, že vám není lhostejný stav víry v našem městě. Moc vám za to děkuji, že chcete spolupracovat na tomto Božím díle.

Malé otázky: Jak se vám dařilo? Co vás nejvíce oslovilo, která věta, který výraz, z projevu papeže Františka? Nebo ze sdělení otce arcibiskupa? K čemu vás to přivedlo? Diskutovali jste o tom s někým doma? Ve farnosti? Ve svém spolču? Rozdělte se o tom i s ostatními. Vždyť všichni patříme do jedné rodiny. Můžete tím, svým svědectvím, novým pochopením něčeho, svou zkušeností, obohatit mnohé či uvést některé do pohybu. Ach, jak to všichni potřebujeme!

Na farní mail (fazlin-sfaj@ado.cz) můžete napsat všechny vaše zkušenosti, připomínky, dotazy, ale i návrhy, k této naší společné aktivitě. Budeme za ně moc rádi! Pokud budete chtít, stačí se podepsat jen křestním jménem a dodat váš věk.

Pokud se k vám nedostal úvodní 1. list, který byl vložen do posledního čísla ŽF, tak jen upozorňuji, že je na našem farním webu, nebo jej dostanete v sakristii či na faře. Pokud budete mít zájem o další čísla, (bude jich celkem 5) stačí napsat svůj e-mail na farní e-mail, budete jej dostávat vždy v neděli přímo domů.

o. Ivan

 


 

Co nám sděluje otec arcibiskup

Zkušenost, kterou jsem slyšel o jedné farnosti:

Na jednom setkání biskupů v rámci připraveného programu vystoupil také jeden farář se čtyřmi farníky, aby vyprávěli o svém životě. Největší pozornost vzbudil muž, který se představil jako nevěřící farník dona Carla. Byl to novinář a komunista. Kdysi měl svatbu v kostele s věřící ženou, ale pak už nedovolil ani pokřtít děti. Časem ztratila spojení s církví i manželka. Až přišla životní krize a ona se setkala s novým farářem, znovu se zapojila do života farnosti. Farnost se velmi zapojovala do služby přistěhovalcům a jinak potřebným. Jednou, když už farníkům nestačily síly, požádal farář ženy, které mají doma nevěřící muže, aby poprosily své manžely o pomoc při nárazové práci pro uprchlíky.

Tento muž se spolu s dalšími do práce zapojil a přitom zjistil, že don Carlo dělá pro chudé víc než jeho strana. Proto se stal spolupracovníkem faráře v sociální práci. Časem je kněz přivedl k poznání, že tak jako Kristus pomáhá věřícím být lepšími lidmi, může pomoci i nevěřícím. A tak zatímco se stále ještě považovali za nevěřící, scházeli se pravidelně nad Písmem, aby se od Ježíše učili být dobrými lidmi, vyprávěli si o tom, kdo se už co od Ježíše naučil.

Jednoho dne jej překvapila dospívající dcera oznámením, že se připravuje na křest. Měl z toho radost. Svým vyprávěním nás všechny dojal. Vždyť byl Kristu asi blíž než mnohý z těch, kteří se za věřící považují. Od té doby se často ptám: Děláme to dobře, když s nevěřícími nepočítáme, či začínáme s nimi pracovat tak, že je nejprve připravujeme na přijetí svátostí?

V každé farnosti je realita jiná. Někde je malé jádro aktivních věřících a mnoho účastníků bohoslužeb jen s velmi malým počtem svátečních křesťanů a skoro žádné zatoulané ovce. Jinde je skupina pravidelných účastníků malá, ale téměř všichni jsou aktivní a cítí spoluodpovědnost.

Ideálem, o který je třeba usilovat, či směrem našeho snažení je posílení a růst jádra s otevřeností pro všechny kolem. Vždyť máme být světlem a solí, dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli být užiteční svému okolí.

Nestačí s okolím dobře vycházet, je třeba zapojit se do díla spásy a lidem kolem nás ukazovat konkrétní lásku, které záleží na jejich spáse. Kristus zemřel za všechny. Těžko bychom se mohli nazývat dobrými křesťany, kdyby nám nezáleželo na spáse lidí kolem nás.

Jan Graubner: Jak si představuji farnost (str. 15-16)

 


 

Co nám klade na srdce papež František

8. „Rozhodující události světových dějin byly zajisté podstatně ovlivněny dušemi, o kterých není v dějepisných knihách řečeno nic. A kterým duším vděčíme za rozhodující události našeho osobního života - to je něco, co se dozvíme, teprve v den, kdy bude zjeveno vše, co je skryto"

9. Svatost je nejkrásnější tvář církve. Také mimo katolickou církev a ve velice odlišných prostředích však Duch probouzí „znamení, která pomáhají samotným Kristovým učedníkům"...
Pán povolává

10. To vše je důležité. Nicméně, touto exhortací bych především rád připomněl povolání ke svatosti dané Pánem každému z nás, také tobě: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý" (Lv 11,44; 1 Petr 1,16).

11. „Každého jeho vlastní cestou", říká koncil. Není tedy třeba klesat na mysli při pohledu na vzory svatosti, které se jeví nedostižné. Existují svědectví, která jsou užitečná, povzbuzují nás a motivují, ale nikoli proto, abychom je kopírovali, což by nás dokonce mohlo vzdalovat od té jediné a specifické cesty, kterou Pán vyhradil nám. Záleží na tom, aby každý věřící rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít tomu nejlepšímu ze sebe, co do něho zcela osobně vložil Bůh (srov. 1 Kor 12,7), a nevyčerpával se ve snaze napodobovat něco, co není zamýšleno pro něho. Všichni jsme povoláni být svědky, ale „existuje mnoho existenciálních forem svědectví".

13. To by mělo nadchnout a povzbudit každého, aby ze sebe vydal všechno ve snaze dorůst do onoho jedinečného a neopakovatelného projektu, který pro něho či pro ni Bůh od věčnosti vysnil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě" (Jer 1,5).

Také pro tebe

14. Ke svatosti není třeba být biskupem, knězem, řeholnicí či řeholníkem. Častokrát jsme pokoušeni myslet si, že svatost je vyhrazena těm, kdo mají možnost zachovávat odstup od běžného zaměstnání, aby se věnovali modlitbě. Tak to není. Všichni jsme povoláni být svatými tím, že budeme žít lásku a nabízet každému svědectví v každodenním zaměstnání tam, kde jsme. Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? Buď svatý (svatá) tím, že budeš radostně prožívat svoje zasvěcení. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý v lásce a oddanosti vůči své manželce či manželovi, jako Kristus a církev. Jsi pracující? Buď svatý poctivou a kompetentní prací ve službě bratřím. Jsi matka či babička? Buď svatá trpělivým vyučováním dětí, aby následovali Ježíše. Máš pravomoc? Buď svatý zápasem o obecné dobro a zříkáním se svých osobních zájmů.

Vybráno z „Gaudete et exsultare" od papeže Františka

 


 

Vysvětlení, konkrétní rady, nabídky připomínky

RADY - K ZAMYŠLENÍ:

1. Ty věty, od našeho papeže, nebo od o. arcibiskupa, které jste si podtrhli, případně barevně zvýraznili, opsali do nějakého svého zápisníčku: Přemýšlíte nad nimi během týdne také v modlitbě? Tzn. v tichu naslouchejte, a pak odpovídejte na to, co vám vnukl Duch Sv.

2. Chápete celou farnost i jako svou rodinu? Proto modlete se více za všechny skupiny farnosti, o kterých psal o. arcibiskup! Napočítal jsem jich sedm. Zkuste si je znovu najít v 1. týdnu.

3. Jak byste někomu obhájili, že hlavním cílem života každého křesťana je svatost?

4. Aby se farnost stávala světlem solí, kvasem, který nadzvedá ostatní, byla užitečná ostatním, záleží na každém z nás. Můžeme si říci právě i na mně, jak budu spolupracovat s Pánem.

5. Můžeme se radovat, že patříme do církve. Jdeme společně k cíli svého života. Ale jsme úžasně spojeni i s těmi neviditelnými členy, kteří už došli do cíle svého života. Jim na nás velice záleží. Patří k nim i naši příbuzní, naši farníci, kteří ještě nedávno byli zde v kostele s námi. Nejen nám fandí, povzbuzují, pobízejí nás, ale co hlavně prosí za nás!

Nabídka modliteb na tento 2. týden:

 

  • Děkovat za ty konkrétní lidi, kteří nám pomáhali v poznávání Boha a následování Ježíše: rodiče, příbuzní, kněží, kamarádi, spisovatelé, atd.
  • Prosit o potřebné milosti pro ty, kteří chodí pravidelně na nedění bohoslužby, ale nevyvíjejí žádnou aktivitu a jsou se sebou spokojeni.
  • Dále jsou nabízeny z kancionálu tyto modlitby: 029 A i B, 030, 049 A i B

 

Citát o Panně Marii

Maria je mistrovské dílo Stvořitele,
v níž Duch Svatý překonal všechnu svou vynalézavost
a do níž vložil tolik svých inspirací.
Krásná je Maria! Nikdy se toho o ní neřekne dost.

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Výlet se scholičkou na Svatý Hostýn 08.05.2008, 24 fotek
Výlet se scholičkou na Svatý Hostýn

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz