Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny."
Dnešní svátek: sv. Jindřich

Zasvěcení naší farnosti Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Milí farníci, moji bratři a sestry!

Děkuji nejdříve každému z vás za všechny modlitby a oběti, které jste za mé zdraví Bohu přinesli. Velice si toho vážím. Dnes vás chci všechny poprosit o ještě větší pomoc. Moc toužím, aby druhého nebo třetího června jsme společně nastartovali s velkou pomocí Panny Marie k tomu, aby naše farnost se stávala stále více nástrojem pro záchranu nás i obyvatele Zlína. O co jde? Náš otec arcibiskup nám kněžím písemně oznámil:
„Plenární zasedání ČBK doporučilo zasvětit naše farnosti Panně Marii. Zdá se mi vhodné, aby se farnosti na toto zasvěcení připravily v měsíci květnu mimo jiné i při májových pobožnostech a zasvěcení vykonaly na konci měsíce května."

Můžeme se ptát? K ČEMU a PROČ zasvěcení? Jen proto, že si to přejí naši biskupové? Oni ale přece nejlépe ví, co my potřebujeme. Vždyť jsou našimi pastýři, od Boha ustanoveni. A proto i to by mělo stačit. Ale pojďme hledat další konkrétní důvody. Zasvětit se, nejstručněji se dá vyjádřit jiným slovem patřit.

Vždyť jsme se sami určitě vícekrát zasvětili Panně Marii, mnozí určitě i jí zasvětili svou rodinu. Nedávno došlo k zasvěcení světa i naší země. Proč tedy ještě zasvěcení farnosti? Každý z nás i naše farnost (!) by měla společně pokračovat v poslání, které měla Panna Maria. My víme, že Bůh ji skrze anděla Gabriela oslovil. A ona svým ano souhlasila s Božím plánem na uskutečnění spásy, záchrany pro celý svět.

I nás určitě oslovuje Bůh skrze své viditelné posly: zvláště papeže Františka a otce arcibiskupa Jana. Před necelým měsícem papež poslal všem křesťanům celého světa svou výzvu, exhortaci=povzbuzení „Gaudete et exsultate" (česky: Radujte se a jásejte). Měli bychom se sami i společně poctivě seznamovat s tímto, můžeme říci s jeho úžasným osobním dopisem každému z nás, objevovat stále znovu co Bůh po nás dnes žádá a očekává. A odpovídat na něj nejen slovem: „Ano, rád!" ale i každodenním životem

Pamatujme: v Mariině poslání, je i naše společné poslání!

Druhým Božím poslem, který nás v té době do zasvěcení Panně Marie bude provázet je náš otec arcibiskup Jan. Ten nám může pomáhat, abychom objevovali, jaké bohatství je naše farnost, jak by měla vypadat a jak bychom my v ní měli žít.

o. Ivan

 


 

Co nám sděluje otec arcibiskup

1. Kdo patří do naší farnosti?

Někdy si lidé myslí, že farnost tvoří jen ti, kteří jsou přítomní na bohoslužbě. Považuji za velmi důležité opravit si pohled na farnost, protože to má zásadní dopad na farní život.

Do farnosti jistě patří aktivní věřící, kteří jsou skutečně budovateli farního společenství, a je možné se na jejich pomoc spolehnout. Patří tam pravidelní účastníci bohoslužeb, kteří sice nevyvíjejí žádnou aktivitu, ale jak se říká, plní si své křesťanské povinnosti, pravidelně chodí na bohoslužby, přistupují ke svátostem a finančně přispívají na potřeby církve.
Do farnosti patří všichni pokřtění, i když jsou nepraktikující, či přicházejí jen na svátky, nebo chtějí uzavřít svatbu v kostele, pokřtít děti, či pohřbít své příbuzné. Patří tam nemocní a staří, kteří do kostela nechodí ze zdravotních důvodů.

Patří tam i ti, kteří víru ztratili, a biblicky bychom je mohli označit za zatoulané ovce, ale patří tam i sympatizanti a hledající, ale dokonce i ti, kteří mají být teprve evangeliem osloveni. Na ty všechny je třeba myslet, se všemi je třeba počítat.

Nelze přijmout názor, který nepočítá se vzdálenými, chce zlepšit obraz farnosti a budovat uzavřené společenství, prý malé, ale živé. Farnosti nepomůže, když se jen zvednou nároky na žadatele svátostí, a pokud nejsou splněny, odmítne se udělit svátost s tím, že ještě nedorostli. Nejsem pro laciný výprodej svěřených pokladů.

Někdy opravdu nelze žadatelům vyhovět, ale vždy je třeba se ptát, jestli jsme pro ně udělali dost, jestli jsme jim umožnili zažít setkání s živým Kristem v nás.

Vzdálení mohou být pro pastýře výčitkou svědomí, že pro ně málo dělá, nebo pokušením k beznaději, když pro ně dělal mnoho, a přece nebylo vidět žádné plody. Láska pastýře se však nesmí unavit, jeho milující srdce musí všechny svěřené předkládat v modlitbě Pánu.

Jsou různé typy farností. Např. městská farnost. V jednom městě je více farností. Každá má sice své území, ale někteří lidé se cítí farníky jiného kostela než u svého bydliště. Pokud jsou pravidelnými návštěvníky a zapojují se do života společenství, jsou považováni za farníky, i když bydlí jinde.

Jan Graubner: Jak si představuji farnost (str. 13-15.28)

 


 

Co nám klade na srdce papež František

O povolání ke svatosti v současném světě

1. „Radujte se a jásejte" (Mt 5,12) - říká Ježíš těm, kdo jsou pronásledováni nebo ponižováni kvůli Němu. Pán žádá všechno a nabízí pravý život, štěstí, pro které jsme byli stvořeni. Chce nás mít svatými a neočekává, že se spokojíme s průměrnou, ředěnou existencí.

2. Netřeba zde očekávat traktát o svatosti se spoustou definic, které by mohly toto důležité téma obohatit, popřípadě analýzu jednotlivých prostředků posvěcování. Mým skromným cílem je nechat ještě jednou rozeznít povolání ke svatosti ve snaze vtělit jej do aktuálního kontextu, s jeho riziky, výzvami a příležitostmi. Pán totiž každého z nás vyvolil, „abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce" (Ef 1,4).
Svatí nás pobízejí a provázejí

3. V listě Židům je zmíněno několik svědků, kteří nás pobízejí „vytrvale běžet o závod, který je nám určen" (Žid 12,1). Mluví se tam o Abrahamovi, Sáře, Gedeonovi a dalších (srov. Žid 11), a především jsme vybízeni uvědomit si, že existuje „nesmírné množství těch, kteří se na nás dívají" (Žid 12,1), podněcují nás, abychom nestáli u cesty, a stimulují nás, abychom pokračovali v cestě k cíli. Mezi nimi může být naše matka, babička či jiní blízcí lidé (srov. 2 Tim 1,5). Možná, že jejich život nebyl vždycky dokonalý, avšak i uprostřed nedokonalostí a pádů pokračovali v cestě a našli zalíbení u Pána.

4. Svatí, kteří již dosáhli Boží přítomnosti, jsou s námi spojeni pouty lásky a společenství. Dosvědčuje to kniha Zjevení, když mluví o mučednících, kteří se za nás přimlouvají: Můžeme říci, že „jsme obklopeni a vedeni Božími přáteli. [...] Nemusím nést sám to, co bych ve skutečnosti sám nikdy nemohl unést. Zástup svatých mě chrání, podporuje mě a nese"
Svatí odvedle

6. Nemyslíme jenom na blahoslavené a kanonizované. Duch svatý uděluje svatost především svatému věřícímu Božímu lidu, protože „Bůh si nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a svatě mu sloužil". Pán zachránil lid v dějinách spásy. Nikdo se proto nespasí sám, jako izolovaný jedinec, ale Bůh nás přitahuje a počítá se složitým tkanivem meziosobních vztahů, které vznikají v lidské společnosti: Bůh chtěl vstoupit do lidové dynamiky, do dynamiky lidu.

7. Rád spatřuji svatost v trpělivém Božím lidu: v ženách, které s tolikerou láskou vychovávají svoje děti, v mužích, kteří pracují, aby domů přinesli chléb, v nemocných, starých řeholnicích, které se stále usmívají. V tomto vytrvalém každodenním ubírání se vpřed spatřuji svatost bojující církve. Častokrát jde o svatost „odvedle", tedy o ty, kteří žijí blízko nás, jsou odleskem Boží přítomnosti

Papež František: Gaudete et exsultare

 


 

Vysvětlení, konkrétní rady, nabídky připomínky

 • Zasvěcení bude 2. a 3. června. Bude předcházet 5 týdnů příprav. Přípravu začínáme 1. května.
 • Na každý týden bude nabídnutý nový list A4. Bude od soboty na farním webu. Také každému, kdo má zájem a pošle si na farní mail: fazlin-sfaj@ado.cz svou adresu, bude v sobotu zaslán další list. Kdo nemá tyto možnosti a přijde si v sobotu nebo v neděli do sakristie dostane list vytisknutý.
 • Na každý týden bude nabídnutá tato struktura:
  • nové děkovné i prosebné modlitby (můžete si samozřejmě zvolit svoje modlitby)
  • vždy nové sdělení otce arcibiskupa
  • vždy nový úryvek papeže Františka z jeho exhortace Gaudete et exsultare
 • Pokud se k četbě dostanete, nejlépe každý den (nebo podle vašich možností aspoň 1-2x za týden), přečtěte si pozorně třeba jen několik vět od papeže nebo od o. arcibiskupa. Co vás zaujme, podtrhněte si to, naslouchejte Duchu Svatému, co vám vnuká, uvažujte o tom a odpovídejte Bohu na každé vnuknutí.
 • Úplně ideální by bylo, kdybyste si mohli o tom, co vás zaujalo, co se vás dotklo, co jste nového objevili, s někým podebatovat - rozdělili se. Ať už s někým doma nebo se známými z kostela, třeba po mši svaté, nebo i ve společenství. Tam by debata mohla být nejvíce obohacující, když se každý rozdělí o nové poznání, které dostal.
 • Protože je měsíc květen, bude zde i myšlenka o Panně Marii, aby v nás porostl vztah k ní a také poznání jejího vztahu k nám.

Nabídka modliteb na 1. týden:

 • Děkujeme za křest
 • Prosíme za své obrácení
 • Dále jsou nabízeny z kancionálu tyto modlitby: č. 039 A i B, 037, 046 A i B

Citát o Panně Marii

„Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. A k Bohu není jiné cesty ze světa, než této cesty Boha ke světu.

kardinál Joachima Meisner

 


 

Pokud by někdo chtěl dostávat automaticky každý týden v měsíci květnu tuto aktivitu na e-maily, zaregistrujte svůj e-mail na pvodní stránce v pravém sloupci (šedý obdélník - Pro odběr aktuálních informací...)

INFO farnosti k aktuální istuaci Covid 19
 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farnost v karanténě 2020 31.03.2020, 7 fotek
Farnost v karanténě 2020
Náhodná: Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky 11.05.2017, 20 fotek
Koncert skupiny Marnatosnaha a Babyscholičky

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz