Interiér kostela | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu."
Dnešní svátek: Svátek sv. Vavřince

Interiér kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Vnitřní pohled kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Mozaika u hlavního oltáře

Původní obraz patronů kostela byl nahrazen velkou mozaikovou dekorací, která pokrývá nejen čelní stěnu, ale táhne se i po obou bočních stěnách. Námětem je život Církve vyjádřený postavami a vztahy těch, kdo byli povoláni jí zvláště sloužit.

Mozaika u hlavního oltáře - čelníPostava Krista v proudu světla stojí jakoby stranou od středu stěny. Po levé straně Krista klečí apoštolové sv. Filip a Jakub Mladší, kteří jsou v té chvíli středem dění. Po levé straně Krista je rovněž postava apoštola, který představuje a přivádí Kristu vyvolené. Na stromě sedí celník Zacheus. Pod skupinami apoštolů jsou dvě postavy klečících rybářů: sv. Petra a sv. Jana. Voda prochází trojúhelníkem skály, jež objasňuje smysl Petrova jména. U Kristových nohou je po levé straně postava dítěte, která má symbolizovat dětskou a opravdovou lásku.

Po pravé Kristově straně stojí dva učedníci vycházející na cestu bez měšce a hole. V dolní části kompozice je klečící sv. Tomáš, který vzdává poctu Spasitelovým ranám. Činnost sv. Jana Křtitele je vyjádřena lasturou a mečem znamenajícími jeho křestní činnost a jeho konec života.

Celá prostřední stěna je založena na kompozici trojúhelníků navázaných na sebe, v nichž je vyjádřen prolínáním světla zdroj, z něhož vzchází Duch Svatý. Ten přilétá shora jako holubice vstříc modrému orlovi - vyjadřuje to vznešenost a statečnost lidské duše toužící vzlétnout vzhůru.

Mozaika u hlavního oltáře - vlevoPo pravé straně Krista
jsou na boční stěně popsány zhuštěné historické děje církve ve středověku.
Jsou to postavy světců: sv. Cyrila a Metoděje, sv. Kateřiny Sienské, sv. Dominika, sv. Františka z Assisi, nesoucího podle snu papeže Inocence III. hroutící se budovu Lateránské baziliky, a klečící postava sv. Kláry.

 

Mozaika u hlavního oltáře - vpravoPrůvod po Kristově levici
zahajuje postava Církve, nesoucí Světlo národů (Lumen gentium) současnosti.
Dále je to blahoslavená Matka Tereza ošetřující umírajícího Inda, sv. Jan Bosko s chlapcem z oratoře a skupina, v níž kněz uděluje svátost smíření kajícnici.

 

Boční oltář Nejsvětější SvátostiMozaika oltáře Nejsvětější Svátosti

Mozaika čerpá svou myšlenku ze Zjevení sv. Jana, kde se mluví o Beránkovi, který stojí jako Zabitý na trůnu, a knize se zlatými pečetěmi. Beránek dává vyvěrat ze své rány sedmi pramenům milostí pro všechny, kdo jdou k němu. Beránek stojí na vysoké skále uprostřed dvanácti pramenů a dvanácti svícnů.

 

Mariánský oltářMozaika oltáře Neposkvrněného Početí Panny Marie

Mozaika má v dolní části výzdoby vymodelován v hlubokém reliéfu srpek měsíce, který je zároveň páskou držící pohromadě stonky růži. Pod měsícem i těsně nad ním je neorganizovaná hmota světla, z níž se zvedají k Panně Marii prázdné ruce, ale jedny z nich mají kytičku modrých květů. Nad rukama je hlava Panny Marie a pod ní je z bílého kamene vyloženo její Srdce, které se přibližuje k prosícím rukám. Nad její hlavou je trojitý plamen, symbol Nejsvětější Trojice, vyjadřující poslání Panny Marie přivádět člověka k Bohu.

KřížZávěsný kříž nad oltářem

Mozaiky jsou doplněny závěsným křížem vyrobeným technikou leptu pískem z transparentní mozaiky v Železném Brodě.

 

Stropní malby

Malby pocházejí z roku 1904 a jsou od akademického malíře Smidta z Vídně. Byly renovovány v letech 1935 a 1970.

Představují podle seskupení:

Stropní malba - Poslední večeře Páně Stropní malba - Ježíš s apoštoly Stropní malba - Zvěstování Panně Marii Stropní malba - Apokalyptický výjev Posledního souduStropní malba - Sv. Cyril a Metoděj na Moravě Stropní malba - Sv. Cecílie, patronka hudebníků

Okna s obrazy národních světců

Vitráže byly pořízeny v roce 1918:

vitráž - svatý Vojtěch vitráž - svatý Jan Nepomucký vitráž - svatá Ludmila vitráž - svatá Anežka vitráž - svatý Jan Sarkander vitráž - svatý Václav vitráž - svatý Cyril vitráž - svatý Metoděj

Sochy v kostele

socha - svatý Leopold socha - svatá Terezie z Lisieux socha - svatá Anna socha - svatý Josef socha - svatý František z Assisi socha - Božské Srdce Páně socha - svatý Antonín Paduánský socha - svatý Juda Tadeáš


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz